Hlavné menu

Novinky

1 2 3 42

Obec Kanianka Vás na základe požiadavky Okresného úradu Prievidza, pozemkový a lesný odbor  upozorňuje na dodržiavanie ustanovení § 1, § 2 a § 3 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v platnom znení a ustanovenie § 8 ods. 1 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.

Touto cestou upozorňujeme vlastníkov, nájomcov a užívateľov poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciou opatrení proti rozširovaniu burín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín.

Ochrana poľnohospodárskej pôdy

Na základe upozornenia občanov, sa má v okolí vleku v Kanianke pohybovať medvedica s mladými. Upozorňujeme občanov na opatrnosť pri pohybe v lese, najmä v časti Ondrejovo koryto – okolie panelovej cesty v strede vleku pri ul. Pod vinicou. Obec písomne požiada o riešenie situácie MŽP SR.

Obec Kanianka oznamuje, že z dôvodu stavebných opráv námestia a parkoviska medzi Obecným úradom Kanianka a potravinami COOP Jednota bude parkovisko uzavreté od  17.5.2022.

Vážení občania, návštevníci prírody !

Poľovná spoločnosť Roveň upozorňuje návštevníkov prírody, že je čas hniezdenia a rodenia mláďat. V jarnom období prichádzajú na svet mláďatá voľne žijúcej zveri a vtákov. Preto by sme vás radi poprosili, aby ste sa v prírode správali nehlučne, pokojne a v prípade nájdenia mláďat ich nerušili a nechytali. Zároveň v spolupráci s obcou Kanianka vykonáva naše poľovné združenie hliadky v miestach výskytu diviačej zvery v intraviláne obce Kanianka. Ďakujeme za pochopenie.

Výrub dreviny je možné vykonať najmä v období vegetačného pokoja predovšetkým od 1. októbra do konca februára za predpokladu, že je výrub dreviny odôvodnený. V inom období je výrub zakázaný okrem výnimiek. Súhlas na výrub v rámci k.ú. Kanianka vydáva orgán ochrany prírody (obec Kanianka) na základe žiadosti podanej najmenej 60 dní pre plánovanou činnosťou.

V prípade zistenia porušenia zákona č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týkajúcich sa výrubu drevín Vám môže byť uložená pokuta.

1 2 3 42