Hlavné menu

Novinky

1 2 3 34

Vedierka na kuchynský BRO a rozložiteľné sáčky sa budú vydávať v DK Kanianka v sídliskovej časti obce  alebo na základe tel. dohovoru s Martou Švorcovou č. 5401084 a to od 26.7.2021 do 30.7.2021 v čase od 7:00 hod do 15:00 hod. Na základe žiadosti zberovej spoločnosti kuchynský BRO vhadzujte do hnedých kontajnerov bez sáčkov. Tieto môžete použiť na zmesový komunálny odpad, alebo exkrementy po psoch.

Vedierka a sáčky sú určené pre vlastníkov bytov v bytových domoch na ulici Školská, Nová, Bojnická, Lúčna, Májová, SNP .

Oznamujeme rodičom detí, ktorí si chcú uplatniť dotáciu na stravu, že od 1.8.2021 je zmena v legislatíve. Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke ZŠ Kanianka a facebukovej stránke MŠ Kanianka.
Informácie o uplatnení dotácie je potrebné oznámiť na ZŠ a MŠ do 30.7.2021.

Riaditeľka MŠ Kanianka so súhlasom zriaďovateľa Obce Kanianka, oznamuje rodičom detí, ktoré navštevujú MŠ v Kanianke, že prevádzka MŠ bude od 1.8.2021 do 31.8.2021 prerušená z dôvodu čerpania dovoleniek a vykonávania dezinfekcie priestorov.

Zberová spoločnosť oznamuje občanom, aby na BRO odpad používali len vedierka a ich obsah vysypali do hnedých kontajnerov. Pretože  nastali problémy s    likvidáciou bio sáčkov,  tieto do hnedých kontajnerov nevyhadzujte. Môžete ich použiť na ostatný komunálny odpad a  vyhadzovať do kontajnera na komunálny odpad.

1 2 3 34