Hlavné menu

Novinky

1 2 3 8

Obec Kanianka upozorňuje občanov, ktorým vznikla daňová povinnosť k dani  z nehnuteľností, že v termíne do 30. januára 2018 musia podať Priznanie k dani z nehnuteľností na Obecnom úrade v Kanianke.

V prípade zmeny v priebehu kalendárneho roka (dedičstvo, dražba ) je povinnosť  podľa zákona podať čiastkové daňové priznanie do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti o dedičstve a dražbe.

Daňové priznanie za psa je povinnosť podať do 90 dní od nadobudnutia psa. Pri úmrtí, darovaní psa inej osobe je povinnosť podať čiastkové daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Do 30. januára 2018 môže daňovník podať žiadosť na úľavu poplatku za komunálny odpad za rok 2017. Žiadosť spolu s prílohami podáva daňovník/poplatník, na koho bolo vydané rozhodnutie na KO za komunálny odpad.

Oznamovacia povinnosť FO – komunálny odpad

Oznamovacia povinnosť PO – komunálny odpad

Žiadosť o zníženie poplatku za KO

Príloha – práca, pobyt v zahraničí

Príloha – práca, pobyt mimo obce v SR

Žiadosť na zmiernenie tvrdosti zákona

Daňovníci, ktorí si ešte nevyzdvihli parkovacie preukazy majú poslednú možnosť na vyzdvihnutie do 15. januára 2018. Po tomto termíne im bude udelená pokuta za porušenie VZN 6/2017.

Obec Kanianka príjme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta obecný policajt

Odborná spôsobilosť:

– § 25 ods. 1,2,3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii

Iné kritériá a požiadavky:

– vodičský preukaz skupiny „B“,

– zdravotná spôsobilosť,

– bezúhonnosť,

– samostatnosť a spoľahlivosť,

– znalosť legislatívy na úseku priestupkov

– znalosť legislatívy na úseku cestnej premávky

Výhodou sú skúsenosti v oblasti dopravy, riešenia priestupkov, prípadne predchádzajúce zamestnanie na dopravnom inšpektoráte PZ;

Termín nástupu:   dohodou

Uchádzači môžu žiadosti spolu so životopisom doručiť :

– osobne do podateľne Obecného úradu Kanianka, SNP 583/1, Kanianka

– zaslať poštou na adresu: Obec Kanianka, SNP 583/1, 972 17  Kanianka

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. oznamuje, že od: 09.11.2017 06:00 h do: 09.11.2017 18:00 h bude  prerušená distribúcia elektriny  pre nižšie uvedený zoznam OM s EIC kodmi, z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy  prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.

Vyrozumenie SSE odstávka a zoznam ulíc

1 2 3 8