Hlavné menu

petras

Daňové priznanie za psa je povinnosť podať do 30 dní od nadobudnutia psa (od 6 mesiacov veku psa). Pri uhynutí, darovaní psa inej osobe je povinnosť podať tzv. čiastkové daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Na doleuvedenom linku si môžete stiahnuť tlačivá k dani z nehnuteľností a dani za psa  na rok 2022.

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/editovatelne-tlacivo-priznania-k-miestnym-daniam-platne-od-1-1-2015/

Obec Kanianka upozorňuje občanov, ktorým vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti, že v termíne do 31.januára 2022 musia podať  Priznanie k dani z nehnuteľnosti na Obecný úrad v Kanianke.

V prípade zmeny v priebehu kalendárneho roka (dedičstvo, dražba) je v zmysle zákona povinnosť podať čiastkové daňové priznanie do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti o dedičstve, či dražbe.

Na doleuvedenom linku si môžete stiahnuť tlačivá k dani z nehnuteľností a dani za psa  na rok 2022.

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/editovatelne-tlacivo-priznania-k-miestnym-daniam-platne-od-1-1-2015/

Dohoda o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti – vypĺňa sa v prípade, ak  je viacero spoluvlastníkov nehnuteľnosti a určia si jedného zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti

Dohoda dane

Obec Kanianka upozorňuje občanov, ktorým vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti, že v termíne do 31.januára 2022 musia podať  Priznanie k dani z nehnuteľnosti na Obecný úrad v Kanianke.

V prípade zmeny v priebehu kalendárneho roka (dedičstvo, dražba) je v zmysle zákona povinnosť podať čiastkové daňové priznanie do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti o dedičstve, či dražbe.

Do 31. marca 2022 môže daňovník podať žiadosť o úľavu poplatku za komunálny odpad za rok 2021.

Žiadosť spolu s prílohami podáva daňovník/poplatník, na koho bolo vydané rozhodnutie  na komunálny odpad.

  • Poučenie k žiadosti o úľavu na KO

Usmernenie k úľavám

Súčasťou žiadosti sú prílohy:

  • Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad za rok 2021
  • Potvrdenie o neprítomnosti pobytu v obci SR
  • Potvrdenie o neprítomnosti pobytu v obci zahraničie

Žiadosť o zníženie poplatku za KO 2021

Potvrdenie na úľavu v anglickom jazyku

Potvrdenie na úľavu v nemeckom jazyku

Potvrdenie na úľavu v slovenskom jazyku

Žiadame občanov, aby všetky  žiadosti, ktoré posielajú na obecný úrad, alebo vhadzujú do poštovej schránky, musia byť podpísané originálnym podpisom daňovníka, alebo zaručeným elektronickým podpisom.  

Žiadosti bez podpisu nebudú akceptované a budú vrátené späť. Žiadosti je možné doručovať aj cez elektronický portál SLOVENSKO.SK

VZN 1/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny IBV Pánsky háj – IV. stavba

VZN 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Kanianka na rozpočtový rok 2021

VZN 3/2021 – o prevádzkovom poriadku pohrebísk

VZN 4/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladovzrušené

Príloha 2 k VZN 6/2020 o opatrovateľskej službe

VZN 5/2021 o miestnom poplatku za KO

VZN 6/2021 o miestnych daniach

VZN 7/2021 o dani z nehnuteľnosti

VZN 8/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov