Hlavné menu

petras

1 2 3 32
Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
H4/2021 11.1.2021 14.1.2021 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Pekárová
H3/2021 7.1.2021 14.1.2021 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Grolmus
H2/2021 11.1.2021 11.1.2021 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Adamcová
H1/2021 7.1.2021 8.1.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Hladký

Starosta

Ing. Ivor Husár

starosta@kanianka.sk

 

Hlavný kontrolór

Ing. Jozef Krett

krettjozef@gmail.com

 

Pracovníci

Referent sekretariát

Daša Hujová

046/5186030

Matričný úrad
Evidencia obyvateľstva
Sociálna oblasť, opatrovateľky

Eva Belanová

046/5186035

Personálne oddelenie
Mzdy

Darina Mendelová

046/5186034

Ekonomický úsek
Majetok obce
Nebytové priestory
Dotácie
Odpadové hospodárstvo

Ing. Katarína Kiššová
Iveta Mikulcová

046/5186036

Dane a poplatky
Parkovacie miesta
Daň z ubytovania
Hrobové miesta

Mgr. Adriana Bieliková
Ing. Zdenka Milevová

046/5186031

Stavebný úrad
Drobné stavby
Životné prostredie
Výrub drevín
Malý zdroj znečisťovania

Ing. Renáta Kotríková
Ing. Martin Badák

046/5186032

Samostatný referent

Mária Luprichová

046/5186038

Obecná polícia Kanianka

Ing. Milan Pepich

0905650283

Sčítanie obyvateľov – informácie

Sčítanie obyvateľov – info 

Informatívne video SODB 2021 on Vimeo

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – Klik k lepšej budúcnosti – YouTube

Kto pomôže obyvateľom pri sčítaní? – YouTube

 

Doba sčítania domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania, je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Obec vykoná sčítanie domov a bytov vyplnením sčítacieho formulára na sčítanie domov a bytov. Povinnou osobou pre sčítanie domov a bytov prostredníctvom sčítacieho formulára je obec a osoba vykonávajúca správu bytového domu. Ak je to potrebné , obec požiada osobu vykonávajúcu správu bytového domu o poskytnutie údajov o domoch a bytoch, ktoré táto osoba spravuje. Osoba podľa § 7 ods.2 písm. b) je povinná poskytnúť údaje o domoch a bytoch špecifikované v žiadosti obce do 60 dní od doručenia žiadosti.
Osoba vykonávajúca správu bytového domu , ktorá poruší povinnosť poskytnúť údaje o domoch a bytoch, ktoré spravuje, sa dopustí správneho deliktu. Obec jej uloží pokutu od 250 Eur do 1 500 Eur.

V prípade otázok  k danej problematike Vám bližšie informácie poskytneme na Obecnom úrade v Kanianke počas pracovných dní OcÚ tel. kontakt 046/5400615, e-mail: scitanie@kanianka.sk

 

Zákon č_223-2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov

Metodický-pokyn-ŠÚ-SR-ktorým-sa-ustanovuje-postup-osôb-vykonávajúcich-správu-bytových-domov-pri-zbere-údajov-o-domoch-a-bytoch-pre-účely-SODB-v-roku-2021

Opatrenie-Štatistického-úradu-SR-č_44_2020-Z

Tabuľka pre správcov bytových domov

1 2 3 32