Hlavné menu

hujova

 

SÚTAŽ   EKOHRA

spoločnosti Lidl v spolupráci s Ministerstvom školstva SR

od 01. 02. 2014 (7.00 hod.) do 28. 02. 2014 (20.00 hod.)

Zbierajme akékoľvek prázdne PET fľaše, ktoré však nesmú byť zlisované.

Vyhrajme prostriedky na rekonštrukciu

športových ihrísk


 Kritéria hodnotenia                      

     najviac odovzdaných fliaš

     najaktívnejšia trieda (aktivita triednych kolektívov)


Bližšie informácie: http://vsetkopreskoly.sk/skoly/clanok/sutaz–pre-zakladne-a-stredne-skoly

{tab=Pozvánka}

pdfpozvánka

{tab=Uznesenia}

pdfZoznam uznesení

 

{tab=Materiály na zasadnutie}
xlsProgramový rozpočet – príjmy 2014 2015 2016
xlsProgramový rozpočet výdavky 2014 2015 2016
xlsProgramový rozpočet – príjmy po 3. úprave

xlsProgramový rozpočet výdavky po 3. úprave
xlsRozpočtové opatrenia 2013-3
docProgramový rozpočet na rok 2014 2015 2016

pdfSpráva  o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ

pdfSpráva o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ

pdfNávrh VZN  – zápis do školy

pdfNávrh VZN  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a školských zariadeniach zriadených obcou Kanianka

pdfNávrh VZN_o podmienkach určovania a vyberania daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pdfPLÁN kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014 – návrh

pdfzverejnenie návrhu odpredaja majetku obce

docZápisnica o zistení neupotrebiteľnosti – návrhy na vyradenie k 15.11.2013

 

{/tabs}

Dom kultúry ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva prieskumom trhu zákazku s nízkou hodnotou s názvom: “ Ozvučenie pre Dom kultúry Kanianka“

Predpokladaná hodnota zákazky:1.300,- € s DPH

Bližšie informácie Dom kultúry Kanianka – príspevková organizácia, SNP 584/3, 971 01 Kanianka, príp. na tel. čísle 046/5401084, e-mail: oks.kanianka@azet.sk

pdfvýzva k súťaži