Hlavné menu

hujova

pozvánka február

Oznam k účasti verejnosti na zasadnutí OZ počas zákazu vychádzania:

Čo sa týka účasti verejnosti vr. štatutárov obecných spoločností, je zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 8 zákona o obecnom zriadení okrem zákonom ustanovených výnimiek zásadne verejné. Obce preto ani v súčasnej situácii nemôžu obmedziť účasť verejnosti na zasadnutí obecného zastupiteľstva, avšak je potrebné, aby boli dodržané všetky protiepidemiologické opatrenia v zmysle pokynov Úradu verejného zdravotníctva SR (rozostupy, dezinfekcia, …).

Účasť verejnosti na činnosti samospráv je zakotvená priamo v Ústave SR. Občania majú právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných. Zároveň však upozorňujeme na uznesenie vlády č. 77 z 5.2.2021, kde je ustanovený zákaz vychádzania do 19.3.2021, pričom vo výnimkách nie je uvedená účasť verejnosti na zasadnutiach OZ.

Z uvedeného dôvodu budú všetci účastníci OZ povinní preukázať , že sú negatívni na COVID-19, budú legitimovaní príslušníkom OcP a zoznam zaslaný na RÚVZ.  Riešenie sankcií za nedodržanie epidemiologických opatrení je v kompetencii RÚVZ. Preto vzhľadom k Uzneseniu vlády a pandemickej situácie neodporúčame účasť na zasadnutí OZ.

Obec Kanianka oznamuje občanovi: Erika Idrányiová, bytom Obec Kanianka, že na obecný úrad jej bolo dňa 8.3.2021 doručené oznámenie o uložení zásielky (doporučený list do vlastných rúk) podacie číslo OA295898241SK, odosielateľ ÚPSVR.

Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na obecnom úrade v pracovných dňoch v čase úradných hodín. Oznámenie o uložení zásielky bude na úradnej tabuli obce Kanianka uložené po dobu 18 kalendárnych dní od dňa doručenia.

Značko Matej

Oznámenia o uložení zásielky – M. Vrtalová , Š. Kováč

Eva Šuteková , nar.1979 doručené od VšZP pobočka Prievidza  6.4.2021

Ľuboš Košťál , nar.1971 doručené od  VšZP pobočka Prievidza  12.4.2021

Oznámenia o uložení zásielok v týždni  od 6.4.2021 do 9.4.2021 Špacír, Košťál, Blaho, Cvik

Kobela Emil

Kováč Štefan

Leitman Juraj

Adrián Gatial

Vážan František-zvesené

Tobiaš Jaroslav – zvesené

Cvik Maroš – zvesené

Cvik Maroš2 – zvesené

Homola Martin – zvesené