Hlavné menu

hujova

 

Vážení spoluobčania, spoločnosť Slovak Telekom v našej obci rozširuje svoje optické pokrytie.  Už aj vy môžete využiť mimoriadnu ponuku a získať vysokorýchlostný, stabilný Magio Internet a Magio Televíziu v HD kvalite s exkluzívnymi športovými kanálmi. Tí najmenší môžu pozerať len s Magio televíziou jedinečný detský kanál Ťuki TV v slovenčine. Viac informácií Vám poskytnú pracovníci Telekom centra dňa 27.11.2020 v piatok v čase  od 14:00 hod do 18:00 hod v Kultúrnom dome v Kanianke ul. Stará cesta 29.  Zároveň si občania môžu zazmluvniť jednotlivé služby spoločnosti Slovak Telekom ( internet, televízne programy).

INS LEDnew_A5_optika_Kanianka_10_20.indd

Obec Kanianka 

v súlade § 9a ods. 1) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 5/2019 Zásady hospodárenia s majetkom obce schválené uznesením OZ č. 104/2019 zo dňa 5.6.2019, zverejňuje

zámer prevodu majetku obce   v k.ú Kanianka,  obec Kanianka, okres Prievidza a to časti parc. CKN č. 1674/3 cca o výmere 150 m2