Hlavné menu

hujova

Vedierka na kuchynský BRO si občania môžu vyzdvihnúť v DK Kanianka v sídliskovej časti obce.  Týka sa to tých domácností, ktoré si doteraz vedierka neprevzali a sú povinné kuchynský BRO likvidovať v hnedých kontajneroch.  Jedná sa o ulice:  SNP, Bojnická, Nová, Školská, Májová, Lúčna.

Uznesením č. 404/2021 schválilo obecné zastupiteľstvo v Kanianke dobrovoľnú zbierku, ktorá má slúžiť na   uľahčenia    životnej    situácie   a to   sanáciu   škôd   vzniknutých pri požiari pre rodinu Tibora Baláža ul. Lesná 67/3, Kanianka. Občania, ktorí majú záujem pomôcť nášmu susedovi v zložitej životnej situácii, môžu prispieť ľubovoľnou čiastkou prevodom na účet č. SK84 0200 0000 0041 9559 0554;
Do poznámky pri úhrade treba uviesť: „zbierka“, alebo v hotovosti do pokladničky  umiestnenej na obecnom úrade Kanianka s označením „zbierka“.

Všetkým členom DHZ obce  z obce Kanianka aj z okolitých obcí, ktorí zasahovali pri požiari,  rovnako osobám, ktoré pomáhali pri odpratávaní dôsledkov požiaru ďakujeme.

Doba  konania dobrovoľnej  zbierky:  27.10.2021 až 31.12.2021