Hlavné menu

hujova

Obec Kanianka zverejňuje: 

1. v súlade § 9a ods. 8 písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle článku č. 6, odstavec 13 písm. e), VZN č. 5/2019 Zásady hospodárenia s majetkom obce schválených uznesením OZ č. 104/2019 zo dňa 5.6.2019 prevod majetku obce a to parcely CKN číslo 1674/710 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 105 m² evidovanú  na LV obce Kanianka č. 1, okres Prievidza, obec Kanianka, katastrálne územie Kanianka z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa Pavol Hepner, rod. Hepner, nar.  trvale bytom Bojnická cesta 251/72, 972 41 Koš a manželka Mária Hepnerová rod. Kurbelová, nar. bytom  972 17 Kanianka, za cenu 9,46 €/m², stanovenú znalecký posudkom č. 19/2019, vyhotovený Ing. Jozefom Kmeťom zo dňa 29.7.2019. Celková suma za predaj pozemku predstavuje  993,30 €.  Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok parcela CKN číslo 1674/710, bezprostredne susedí s parcelou CKN číslo 1674/19 – zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č. 431, okres Prievidza, obec Kanianka, katastrálne územie Kanianka,  ktorá je vo vlastníctve žiadateľov.

2. odkúpenie parcely EKN číslo 1549/1 o výmere 1272 m2, orná pôda, evidovaná na LV č. 2198, okres Prievidza, obec Kanianka, k.ú. Kanianka vo vlastníctve Marty Lajstríkovej, rod. Kurišovej,   Turčianske Teplice a to za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 15/2020, vypracovaným  znalcom Ing. Jozef Kmeť,  Prievidza, zo dňa 15.4.2020 v cene 2,39 €/m2 v celkovej hodnote pozemku 3.040,- € na základe Zmluvy o budúcej zmluve zo dňa 3.4.2020  a následne kúpno-predajnej zmluvy. Jedná sa o časť pozemku pod jestvujúcim tzv. starým cintorínom v Kanianke. Vysporiadanie sa vykonáva na základe žiadosti menovanej zo dňa  12.2.2020 naše č. 703/2020. Nadobúdateľom pozemku bude obec Kanianka v podiele 1/1.

3.  v súlade § 9a ods. 8 písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle článku č. 6, odstavec 13 písm. e) VZN č. 5/2019 Zásady hospodárenia s majetkom obce schválených uznesením OZ č. 104/2019 zo dňa 5.6.2019, zámer prevodu majetku obce v prospech Ing. Jana Dechetová, rod. nar.  , trvale bytom 972 17 Kanianka, na základe žiadosti zo dňa 13.5.2020 naše č. 1407/2020 a to časti parc. CKN č. 3030/1 v k.ú Kanianka  obec Kanianka, okres Prievidza o výmere 107 m2

 

V Kanianke, dňa 4.8.2020

 

 

Oznamujeme občanom, že úradné hodiny pokladne obecného úradu sú:

pondelok, streda, štvrtok : 8,30 h – 16,00 h ,    piatok:  do 11,30 h