Hlavné menu

hujova

Obecný úrad Kanianka oznamuje občanom, že  od  7.10.2020 bude v obci realizovaný zber  veľkoobjemového  komunálneho odpadu prostredníctvom VOK.  Kontajnery budú rozmiestnené na obvyklých stojiskách. Upozorňujeme občanov, aby do kontajnerov nehádzali stavebný odpad, elektroodpad , drevo, železný odpad, starý nábytok, pneumatiky, biologicky rozložiteľný odpad. Železo a drevo umiestnite vedľa kontajnera. Zberné miesta budú monitorované kamerovým systémom a obecnou políciou, v prípade priestupku bude priestupcovi uložená pokuta na mieste.

Obecný úrad v Kanianke žiada vodičov vozidiel, aby neparkovali na ulici Košovská v úseku medzi križovatkami Štúrova a Porubská cesta z dôvodu rekonštrukčných prác na chodníku a pokládky optického kábla. Zároveň oznamujeme občanom, že z dôvodu uvedených stavebných prác bude dočasne odstavená vetva osvetlenia napájaná z rozvodnej skrine pri ZUŠ. Palivové drevo, stavebný a iný materiál je potrebné zo zelenej plochy bezodkladne odstrániť.

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 10.9.2020 medzi 15,30 h a 17,00 h sa v obci uskutoční zber nebezpečného odpadu na ul. SNP pri kotolni PK -4( za obecným úradom).

Medzi nebezpečný odpad patrí:

zvyšky maliarskych farieb, lepidiel, riedidiel, olejov, obaly a absorbenty z týchto látok

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

batérie a akumulátory

tlačiarenské farby, tonery

papier, plasty, sklo, kovy, textil a podobne znečistené chemikáliami

brzdové kvapaliny, nemrznúce zmesi a podobne.

Upozorňujeme, že sa nezbierajú staré zhrdzavené plechovice, PET či sklenené fľaše a bandasky s obsahom, ktorého zloženie nie je preukázateľné rozborom danej látky. Ďalej sa nezbiera azbest v akejkoľvek podobe (to znamená strešná krytina, rúry a pod.)

 

Obec Kanianka a Dom kultúry Kanianka  Vás pozývajú v piatok 28.8.2020 o 17,00 hodine do spoločenskej sály Domu kultúry Kanianka na prezentáciu architektonických návrhov na Revitalizáciu námestia v obci. Vstup je povolený len s rúškom.

Premietanie v letnom kine sa dňa 21.8.2020 ruší na základe Rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne a v prvom rade z dôvodu Vašej bezpečnosti.

Ďakujeme za pochopenie.