Hlavné menu

hujova

Spoločnosť Slovak Telekom oznamuje občanom, že terénne úpravy, odstraňovanie a zarovnávanie výkopov, údržba zelených pásov a chodníkov sa po rozkopávkach  začnú realizovať v jarných mesiacoch v roku 2021. Zároveň obec Kanianka žiada občanov, aby závažné nedostatky nahlasovali na mail obec@kanianka.sk

Ďakujeme za trpezlivosť a  pochopenie.

Oznamujeme verejnosti, že z dôvodu sťahovania Okresného úradu Prievidza budú v dňoch 17. – 18. 12. 2020 uzatvorené odbory katastrálny, cestnej dopravy a pozemných komunikácií a živnostenského podnikania.

Podateľňa je k dispozícii do 21. 12. 2020 na pôvodnom mieste na Medzibriežkovej ulici č. 2 Prievidza. Kontakt na podateľňu: 046/5156332, podatelna.pd@minv.sk

Od pondelka 21. 12. 2020 bude Okresný úrad Prievidza presťahovaný do nového sídla na ulici G. Švéniho 3H Prievidza, kde bude poskytovať služby prostredníctvom klientskeho centra.

Úradné hodiny všetkých pracovísk Klientskeho centra Prievidza sú nezmenené:

pondelok, utorok, štvrtok            od 8:00 do 15:00

streda                                            od 8:00 do 17:00  

piatok                                            od 8:00 do 14:00

 

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva  zákazku s nízkou hodnotou pod názvom: “Prestavba, dostavba a nadstavba MŠ na DSS Kanianka“ – technológia kuchyne  s príslušenstvom.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 35.414,- € .
Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktná osoba Ing. Martin Badák resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5400615.

Výzva na predkladanie ponúk – Technológia kuchyne

1_Príloha č.1 čestné vyhlásenie – vzor

2_Príloha č.2 čestné vyhlásenie – vzor

3_Príloha č.3 cenová ponuka – vzor

4_Príloha č.4 min. tech. parametre

5_Príloha č.5 Rozmiestnenie technického vybavenia