Hlavné menu

hujova

Zákazky od roku 2017 Obec Kanianka zverejňuje  v zmysle § 117 zákona č. 345/2015 Z.z.  na stránke Úradu pre verejné obstarávanie – link:   https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/6492

 

 

 

Obec Kanianka upozorňuje občanov, ktorým vznikla daňová povinnosť k dani  z nehnuteľností, že v termíne do 31. januára 2019 musia podať Priznanie k dani z nehnuteľností na Obecnom úrade v Kanianke.

V prípade zmeny v priebehu kalendárneho roka (dedičstvo, dražba ) je povinnosť  podľa zákona podať čiastkové daňové priznanie do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti o dedičstve a dražbe.

Daňové priznanie za psa je povinnosť podať do 90 dní od nadobudnutia psa. Pri úmrtí, darovaní psa inej osobe je povinnosť podať čiastkové daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Do 30. januára 2019 môže daňovník podať žiadosť na úľavu poplatku za komunálny odpad za rok 2018. Žiadosť spolu s prílohami podáva daňovník/poplatník, na koho bolo vydané rozhodnutie na KO za komunálny odpad.

Oznamovacia povinnosť FO – komunálny odpad

Oznamovacia povinnosť PO – komunálny odpad

Žiadosť o zníženie poplatku za KO

Potvrdenie o neprítomnosti – pobyt, práca mimo obce v SR

Potvrdenie o neprítomnosti – pobyt, práca v zahraničí

Žiadosť na zmiernenie tvrdosti zákona

Parkovacie preukazy sa budú vydávať v mesiaci január 2019. Presný termín bude zverejnený na webovej stránke obce, vo vchodoch bytových domov a v miestnom rozhlase.