Hlavné menu

hujova

1 2 3 41

 Z dôvodu dlhotrvajúcich vysokých denných teplôt sa menia v termíne 20.8.2018 – 24.8.2018 úradné hodiny nasledovne:

Úradné hodiny
Pondelok 6:30 – 11:30 12:00 – 15:00
Utorok nestránkový deň nestránkový deň
Streda 6:30 – 11:30 12:00 – 15:30
Štvrtok 6:30 – 11:30 12:00 – 15:00
Piatok 6:30 – 11:30 _
V prípade mimoriadnej udalosti volajte č.t: 0949 401 531
Zmena úradných hodín je platná od 20.8.2018

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva prieskumom trhu zákazku s nízkou hodnotou pod názvom: „Oprava obvodovej steny DK Kanianka“
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 12.800,- € .
Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktná osoba Ing. Martin Badák resp. starosta obce Kanianka – Ing. Ivor Husár, tel. 046/5400615.

Výzva na predkladanie ponúk

Nenacenený výkaz výmer

Zmluva o dielo

Obec Kanianka, SNP 583/1, 972 17 Kanianka

prijme do pracovného pomeru zamestnanca

na obsadenie pracovnej pozície

náčelník obecnej polície

Miesto práce: Obecný úrad Kanianka

Predpokladaný nástup: možný nástup od 01.10.2018 prípadne podľa dohody

Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu

Ponúkaný plat: Základná zložka mzdy 490,50 € (+ variabilná zložka v závislosti od skúseností v odbore).

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa,
 • prax v príslušnom odbore minimálne 1 rok,
 • znalosť právnych noriem v predmetnej oblasti, hlavne zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii,
 • znalosť legislatívy na úseku priestupkov,
 • znalosť legislatívy na úseku cestnej premávky,
 • splnenie predpokladov k výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle zákona 552/2003 Z.z. § 3,
 • vodičský preukaz skupiny B – výhodou,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • bezúhonnosť,
 • samostatnosť a spoľahlivosť,
 • práca s počítačom: Microsoft Outlook – pokročilý, Microsoft Word – pokročilý, Microsoft Excel – pokročilý,
 • odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval – výhodou,
 • výhodou sú skúsenosti v oblasti dopravy, riešenia priestupkov, prípadne predchádzajúce zamestnanie na dopravnom inšpektoráte PZ.

Odborná spôsobilosť: podľa § 25 ods. 1,2,3 zákona 564/1991 Zb.

K žiadosti je potrebné doložiť: 

 • profesijný štruktúrovaný životopis, vrátane dátumu narodenia, trvalého bydliska a tel. čísla, mail,
 • úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,
 • originál výpisu z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) ,
 • súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle § 7 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (viď príloha).

Žiadosti je potrebné zaslať do 17.9.2018  (do 14,00 hod.) na adresu: Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 972 17 Kanianka e-mailom na adresu: ocu.kanianka@stonline.sk

Obec si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov. Výberové konanie sa uskutoční formou pohovoru.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie telefonicky resp. e-mailom, preto prosíme uviesť kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mailovú adresu. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Obec Kanianka príjme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta obecný policajt

Odborná spôsobilosť:

– § 25 ods. 1,2,3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii

Iné kritériá a požiadavky:

– vodičský preukaz skupiny „B“,

– zdravotná spôsobilosť,

– bezúhonnosť,

– samostatnosť a spoľahlivosť,

– znalosť legislatívy na úseku priestupkov

– znalosť legislatívy na úseku cestnej premávky

Výhodou sú skúsenosti v oblasti dopravy, riešenia priestupkov, prípadne predchádzajúce zamestnanie na dopravnom inšpektoráte PZ;

Termín nástupu:   dohodou

Ponúkaný plat: Základná zložka mzdy 416,50 € + variabilná zložka v závislosti od skúseností v odbore.

Uchádzači môžu žiadosti spolu so životopisom doručiť :

– osobne do podateľne Obecného úradu Kanianka, SNP 583/1, Kanianka

– zaslať poštou na adresu: Obec Kanianka, SNP 583/1, 972 17  Kanianka

Obec Lazany touto cestou oznamuje, že od stredy 08.08.2018 začnú výkopové práce kanalizácie na štátnej ceste III. triedy, t. j. ulica Hlavná v obci Lazany. Obmedzenia cestnej premávky budú na troch úsekoch od začiatku obce Lazany od Nedožier-Brezian, od križovatky ulíc Hlavná – Nová a od križovatky Kanianska cesta smerom na Kanianku.

1 2 3 41