Hlavné menu

hujova

1 2 3 80

V súvislosti s ohláseným celoplošným testovaním obyvateľstva na COVID-19 hľadáme zdravotnícky
personál na dve odberové miesta, ktorý by pomohol v obci Kanianka s jeho zabezpečením v
termíne 23. a 24. januára 2021 v predbežnom čase 8:00 – 20:00.
Personálne zabezpečenie odberového miesta tvoria minimálne dvaja zdravotnícky pracovníci určení
na odbery biologického materiálu:
a) lekár,
b) zubný lekár,
c) sestra,
d) zdravotnícky záchranár,
e) praktická sestra,
f) študent doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý
absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej šesť semestrov,
g) študent, študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, ktorý
absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre, alebo,
h) študent študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej
forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre,
i) študent študijného programu v študijnom odbore pôrodná asistencia v dennej forme štúdia, ktorý
absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre,
j) študent študijného programu v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v
zdravotníctve v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva
semestre,
k) študent doktorského študijného programu v študijnom odbore zubné lekárstvo, ktorý absolvoval
časť štúdia v rozsahu najmenej šesť semestrov,
l) žiak, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu alebo pracovnom vzťahu u poskytovateľa a je žiakom
druhého alebo tretieho ročníka na SZŠ v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra.
(Študent a žiak podľa písm. f) až l) môže vykonávať odber biologického materiálu v rozsahu činností súvisiacich s
vykonaním diagnostického testu umožňujúceho priamo detekovať antigény, len pod dohľadom zdravotníckeho
pracovníka v povolaní lekár, zubný lekár, zdravotnícky záchranár, sestra alebo praktická sestra.)
V prípade záujmu, nás kontaktujte e-mailom: obec@kanianka.sk.
Je potrebné uviesť nasledovné informácie:
– meno, priezvisko, telefónne číslo, mail
– špecifikáciu zdravotníckej profesie
– časové možnosti (jeden alebo oba odberové dni).

Materská škola od 18.1.2021 bude naďalej otvorená pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce
neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Žiadame preto rodičov, aby potvrdili potrebu umiestnenia svojich detí v MŠ na mail
materskaskola.jedalen@mail.com do 15.1.2021 do 9,00 hod. Potvrdenie účasti v MŠ platí aj pre rodičov detí, ktoré sú v MŠ od 11.1.2021.
O prevádzke MŠ od 25.1.2021 Vás budeme informovať najneskôr 20.1.2021 podľa aktuálnych informácií ministerstva školstva.

Materská škola od 18.1.2021 bude naďalej otvorená pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce
neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Žiadame preto rodičov, aby potvrdili potrebu umiestnenia svojich detí v MŠ na mail materskaskola.jedalen@mail.com do 15.1.2021 do 9,00 hod. Potvrdenie účasti v MŠ platí aj pre rodičov detí, ktoré sú v MŠ od 11.1.2021.
O prevádzke MŠ od 25.1.2021 Vás budeme informovať najneskôr 20.1.2021 podľa aktuálnych informácií ministerstva školstva.

Oznamujeme občanom, že všetky  žiadosti, ktoré posielate na obecný úrad, alebo vhadzujete do poštovej schránky, musia byť podpísané.   

Žiadosti, ktoré zasielate emailom musia byť naskenované s podpisom.

Žiadosti bez podpisu nebudú akceptované a budú vrátené späť.

1 2 3 80