Hlavné menu

hujova

Obec Kanianka oznamuje, že z dôvodu stavebných opráv námestia a parkoviska medzi Obecným úradom Kanianka a potravinami COOP Jednota bude parkovisko uzavreté od  17.5.2022.

Vážení občania, návštevníci prírody !

Poľovná spoločnosť Roveň upozorňuje návštevníkov prírody, že je čas hniezdenia a rodenia mláďat. V jarnom období prichádzajú na svet mláďatá voľne žijúcej zveri a vtákov. Preto by sme vás radi poprosili, aby ste sa v prírode správali nehlučne, pokojne a v prípade nájdenia mláďat ich nerušili a nechytali. Zároveň v spolupráci s obcou Kanianka vykonáva naše poľovné združenie hliadky v miestach výskytu diviačej zvery v intraviláne obce Kanianka. Ďakujeme za pochopenie.

Výrub dreviny je možné vykonať najmä v období vegetačného pokoja predovšetkým od 1. októbra do konca februára za predpokladu, že je výrub dreviny odôvodnený. V inom období je výrub zakázaný okrem výnimiek. Súhlas na výrub v rámci k.ú. Kanianka vydáva orgán ochrany prírody (obec Kanianka) na základe žiadosti podanej najmenej 60 dní pre plánovanou činnosťou.

V prípade zistenia porušenia zákona č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týkajúcich sa výrubu drevín Vám môže byť uložená pokuta.

V súvislosti so zápisom GP – nové usporiadanie pozemkov určených na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite Panský háj – IV. stavba IBV oznamujeme občanom, aby nepodávali žiadosti o odkúpenie pozemkov, nakoľko sú bezpredmetné. Odpredaj sa bude realizovať v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, prednostne obchodnou verejnou súťažou alebo dražbou. Podmienky budú v dostatočnom predstihu zverejnené v tlači, na webových stránkach obce a na stránke reality.sk atď. O ďalšom postupe rozhodne Obecné zastupiteľstvo.

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V KANIANKE NA ŠK.ROK 2022/2023

SA USKUTOČNÍ V DŇOCH  11.5.-12.5.2022

Podmienky prijímania detí do materskej školy:

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov. Súčasťou žiadosti je aj  potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Žiadosť o prijatie podpíšu obaja rodičia.

Pre dieťa, ktoré dovŕšilo päť rokov veku do 31. augusta 2022 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Formulár žiadosti je k dispozícii v príslušnej materskej škole, ako aj na webových stránkach obce Kanianka.

Termín podávania  žiadostí je od 11.mája do 12. mája 2022.

Viac informácii nájdete v priloženom dokumente  ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 22-23.

ŽIADOSŤ o prijatie do MŠ rok 2022/2023