Hlavné menu

hujova

1 2 3 35

Obec Kanianka upozorňuje občanov, ktorým vznikla daňová povinnosť k dani  z nehnuteľností, že v termíne do 30. januára 2018 musia podať Priznanie k dani z nehnuteľností na Obecnom úrade v Kanianke.

V prípade zmeny v priebehu kalendárneho roka (dedičstvo, dražba ) je povinnosť  podľa zákona podať čiastkové daňové priznanie do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti o dedičstve a dražbe.

Daňové priznanie za psa je povinnosť podať do 90 dní od nadobudnutia psa. Pri úmrtí, darovaní psa inej osobe je povinnosť podať čiastkové daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Do 30. januára 2018 môže daňovník podať žiadosť na úľavu poplatku za komunálny odpad za rok 2017. Žiadosť spolu s prílohami podáva daňovník/poplatník, na koho bolo vydané rozhodnutie na KO za komunálny odpad.

Oznamovacia povinnosť FO – komunálny odpad

Oznamovacia povinnosť PO – komunálny odpad

Žiadosť o zníženie poplatku za KO

Príloha – práca, pobyt v zahraničí

Príloha – práca, pobyt mimo obce v SR

Žiadosť na zmiernenie tvrdosti zákona

Daňovníci, ktorí si ešte nevyzdvihli parkovacie preukazy majú poslednú možnosť na vyzdvihnutie do 15. januára 2018. Po tomto termíne im bude udelená pokuta za porušenie VZN 6/2017.

Obec Kanianka oznamuje výsledok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o prenájme nebytového priestoru v obytnom bloku 590 na ulici Bojnická cesta v Kanianke.
Lehota na podávanie súťažných návrhov bola do 19.12. 2017 do 11,30 h .
Vyhodnotenie súťaže: 20.12.2017.
Do obchodnej verejnej súťaže sa zapojil jeden uchádzač. Komisia po preštudovaní predloženého návrhu
navrhla obecnému zastupiteľstvu ako najvhodnejšieho uchádzača v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže Patríciu Pálešovú. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo uznesením 368/2017 zo dňa 29.11.2017 ako najvhodnejšieho uchádzača: Patríciu Pálešovú, Opatovce nad Nitrou 186.

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva prieskumom trhu zákazku s nízkou hodnotou pod názvom: „ Oprava miestnych komunikácií v obci Kanianka – Stará cesta a Lesná ulica “
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH do 117.500 € .
Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktná osoba Ing. Martin Badák resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5400615.

Výzva na predkladanie ponúk

zmluva

Výkaz výmer

1 2 3 35