Obecný úrad v Kanianke oznamuje občanom, že termín na podanie daňového priznania na daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje sa predlžuje do 15.3.2021. O predĺžení  termínu  rozhodla vláda.

Daňovníkom je tak umožnené podať daňové priznanie v predĺženej lehote  a vyhnúť sa tak sankciám zo strany samosprávy.

Podať daňové priznanie je možné aj osobne u referenta miestnych daní a to vždy  v stredu v čase od 08.00h  do  16.00h. V ostatných dňoch je potrebné na podanie daňového priznania využiť poštovú schránku umiestnenú pri vstupe na Obecný úrad.