Obec Kanianka upozorňuje občanov, ktorým vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti, že v termíne do 31.januára 2022 musia podať  Priznanie k dani z nehnuteľnosti na Obecný úrad v Kanianke.

V prípade zmeny v priebehu kalendárneho roka (dedičstvo, dražba) je v zmysle zákona povinnosť podať čiastkové daňové priznanie do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti o dedičstve, či dražbe.

Do 31. marca 2022 môže daňovník podať žiadosť o úľavu poplatku za komunálny odpad za rok 2021.

Žiadosť spolu s prílohami podáva daňovník/poplatník, na koho bolo vydané rozhodnutie  na komunálny odpad.

  • Poučenie k žiadosti o úľavu na KO

Usmernenie k úľavám

Súčasťou žiadosti sú prílohy:

  • Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad za rok 2021
  • Potvrdenie o neprítomnosti pobytu v obci SR
  • Potvrdenie o neprítomnosti pobytu v obci zahraničie

Žiadosť o zníženie poplatku za KO 2021

Potvrdenie na úľavu v anglickom jazyku

Potvrdenie na úľavu v nemeckom jazyku

Potvrdenie na úľavu v slovenskom jazyku

Žiadame občanov, aby všetky  žiadosti, ktoré posielajú na obecný úrad, alebo vhadzujú do poštovej schránky, musia byť podpísané originálnym podpisom daňovníka, alebo zaručeným elektronickým podpisom.  

Žiadosti bez podpisu nebudú akceptované a budú vrátené späť. Žiadosti je možné doručovať aj cez elektronický portál SLOVENSKO.SK