Obec Kanianka upozorňuje občanov, ktorým vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti, že v termíne do 1.februára 2021 musia podať  Priznanie k dani z nehnuteľnosti na Obecný úrad v Kanianke.

V prípade zmeny v priebehu kalendárneho roka (dedičstvo, dražba) je v zmysle zákona povinnosť podať čiastkové daňové priznanie do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti o dedičstve, či dražbe.

Daňové priznanie za psa je povinnosť podať do 90dní od nadobudnutia psa. Pri uhynutí, darovaní psa inej osobe je povinnosť podať tzv. čiastkové daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

 

Na doleuvedenom linku si môžete stiahnuť tlačivá k dani z nehnuteľností a dani za psa  na rok 2021.

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/editovatelne-tlacivo-priznania-k-miestnym-daniam-platne-od-1-1-2015/

 

Do 1.februára 2021 môže daňovník podať žiadosť o úľavu poplatku za komunálny odpad za rok 2020.

Žiadosť spolu s prílohami podáva daňovník/poplatník, na koho bolo vydané rozhodnutie  na komunálny odpad.

  • Poučenie k žiadosti o úľavu na KO

Poučenie KO

Súčasťou žiadosti sú prílohy:

  • Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad za rok 2020
  • Potvrdenie o neprítomnosti pobytu v obci SR
  • Potvrdenie o neprítomnosti pobytu v obci zahraničie

Potvrdenie od zam. SK

Potvrdenie zam. zahraničie

Žiadosť-na-zníženie-poplatku KO

Žiadosť-na-vrátenie-preplatku-KO  –  vypĺňa sa v prípade, že bol zaplatený 2x

Žiadame občanov, aby všetky  žiadosti, ktoré posielajú na obecný úrad, alebo vhadzujú do poštovej schránky, musia byť podpísané.  Žiadosti, ktoré zasielate emailom musia byť naskenované s podpisom.

Žiadosti bez podpisu nebudú akceptované a budú vrátené späť.