VZN 1/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny IBV Pánsky háj – IV. stavba

VZN 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Kanianka na rozpočtový rok 2021

VZN 3/2021 – o prevádzkovom poriadku pohrebísk