Obec Kanianka 

v súlade § 9a ods. 1) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 5/2019 Zásady hospodárenia s majetkom obce schválené uznesením OZ č. 104/2019 zo dňa 5.6.2019, zverejňuje

zámer prevodu majetku obce   v k.ú Kanianka,  obec Kanianka, okres Prievidza a to časti parc. CKN č. 1674/3 cca o výmere 150 m2