Vážení občania obce Kanianka,

     na základe príslušných Uznesení vlády SR,  Ozbrojené sily SR v spolupráci so samosprávou, MV SR a MZ SR zabezpečujú operáciu „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“, ktorá spočíva v celoplošnom testovaní obyvateľstva SR na ochorenie COVID-19 v termíne 07.11.2020 –  08.11.2020 v druhej fáze. Testovať sa môžu obyvatelia obce, ale aj iné osoby. Odberné miesto pre obec Kanianka je dom kultúry v sídliskovej časti obce a kultúrny dom na ul. Stará cesta.

V obci Kanianka sa testovanie uskutoční nasledovne:

pre obyvateľov z hornej časti obce je zriadené jedno odberné miesto v budove Kultúrneho domu, Stará cesta  29/13

Do kultúrneho domu v hornej časti obce Kanianka odporúčame na testovanie obyvateľov z ulíc:

Banícka, Bojnická cesta v hornej časti obce pri kaplnke, ul. ČSĽA, Hviezdoslavova, Košovská, Krátka, Kukučínova, Lazianska cesta,  Lesná, Lipová, Lúčna, Mierová,  Mlynská,  Pionierov, Pod Vinicou,  Poľovnícka, Porubská cesta, Sládkovičova,  Stará cesta,  Športová, Štúrova,  Tehelná, Veterná, Záhradná, Pánsky Háj,  Za Lančekom, Zlatná. Jedná sa o ulice, ktoré pri voľbách patria do okrsku č. 1.

Testovanie pre ostatných obyvateľov obce sa uskutoční v budove Domu kultúry v Kanianke v sídliskovej časti,  SNP 584/3, kde budú zriadené dve odberné miesta pre obyvateľov z ulíc,  ktoré nie sú  uvedené v hornej časti obce Kanianka.

Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke obce Kanianka www.kanianka.sk

Testovanie sa vykoná v sobotu a v nedeľu v čase od 08:00 hod. do 20:00 hod., posledný občan bude otestovaný do 19:30 hod. Doklad, ktorým sa k registrácii testovania preukazuje dospelý občan je občiansky preukaz, prípadne iný hodnoverný doklad (napr. vodičský preukaz, cudzinci – cestovný pas, preukaz pobytu občana EÚ), deti do 15 r. sa identifikujú preukazom poistenca zdravotnej poisťovne. Osoby prichádzajúce na vyšetrenie musia mať nasadené ochranné rúško prekrývajúce nos a ústa, alebo majú nasadený respirátor FFP2/FFP-3.

Obyvateľom nad 65 rokov sa neodporúča zúčastniť sa testovania, ale zároveň majú povinnosť dodržať domácu karanténu.

Podľa možností budú uprednostnené, tehotné ženy, osoby ZŤP a iné osoby s dôvodom hodných zreteľa (napr. osoba po úraze, osoba s dieťaťom do 10 r., osoba so zjavnou telesnou vadou a pod.).

Žiadame obyvateľov obce, aby striktne dodržiavali harmonogram testovania podľa ulíc!!!

SOBOTA   07.11.2020 aj  NEDEĽA   08.11.2020

Odberné miesto č.1 :  Kultúrny dom v hornej časti obce Kanianka

8:00  – 9:30 hod.   Nová IBV + Stará cesta (Ulice:  Pánsky Háj, Zlatná, Za Lančekom, Stará cesta)

9:30 – 11:30 hod.   a 13:00 – 14:00 hod.  Ulice v blízkosti  MŠ + Pod vinicou:  (Ulice: Banícka, Mierová, Pionierov, Poľovnícka, Lesná, Mlynská, Pod Vinicou, Lyžiarska, Záhradná, Bojnická ulica – pri kaplnke)

12:00 – 13:00 hod.      prestávka na dezinfekciu

13:00 – 15:00 hod.      Ulice nad ZUŠ: ( Ulice: Štúrova, Košovská, Hviezdoslavova, Porubská cesta, Kukučínova, Veterná

17:00 hod – 18:00 hod prestávka na dezinfekciu

15:00 – 17:00 hod.       Ulice pod Starou cestou: (Ulice: ČSĽA, Športová, Tehelná, Lazianska cesta, Krátka, Sládkovičova, Lúčna,  Lipová)

18:00 hod  – 19:30 hod ZŤP, tehotné ženy, osoby, ktoré sa nemohli testovania zúčastniť do 18:00 hod.

SOBOTA   7.11.2020 aj  NEDEĽA   8.11.2020

Odberné miesto č. 2 a 3 :  Dom kultúry na sídlisku  

8:00 – 12:00 hod.        Ulice pod cestou III. triedy: (Bojnická cesta 590, 591, Školská  589 )

12:00 – 13:00 hod.      prestávka na dezinfekciu

13:00 – 17:00 hod.     Ulice nad cestou III. triedy:  (Ulice: Bojnická cesta 593, 594, Nová 595, 597, 598, Nová 600, Májová)

17:00 – 18:00 hod.     prestávka na dezinfekciu

18:00 -19:30 hod.       Ulice nad OcÚ:  (Ulice: Agátová, ČSĽA, Šípková, SNP)

Jedná sa o odporučený harmonogram odberov, ktorý je vypracovaný s cieľom, aby sa nevytvárali rady. Nie je pre občanov záväzný v závislosti od pracovných či iných povinností jednotlivcov.