Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 10.9.2020 medzi 15,30 h a 17,00 h sa v obci uskutoční zber nebezpečného odpadu na ul. SNP pri kotolni PK -4( za obecným úradom).

Medzi nebezpečný odpad patrí:

zvyšky maliarskych farieb, lepidiel, riedidiel, olejov, obaly a absorbenty z týchto látok

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

batérie a akumulátory

tlačiarenské farby, tonery

papier, plasty, sklo, kovy, textil a podobne znečistené chemikáliami

brzdové kvapaliny, nemrznúce zmesi a podobne.

Upozorňujeme, že sa nezbierajú staré zhrdzavené plechovice, PET či sklenené fľaše a bandasky s obsahom, ktorého zloženie nie je preukázateľné rozborom danej látky. Ďalej sa nezbiera azbest v akejkoľvek podobe (to znamená strešná krytina, rúry a pod.)