Začatie prerokovania a schvaľovania dokumentu ochrany prírody a krajiny Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Prievidza