2 Výkres komplexného urbanistického návrhu

3a Výkres verejnej dopravy

3b Vodné hospodárstvo

textova cast

3c Energetika a telekomunikácie

5 Vymedzenie regulovaných priestorov, určenie zastavovacích podmienok, určenie pozemkov na VPS

kanalizácia