VZN 12020 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov

VZN 22020 dotácie škola a školské zariadenia

VZN 32020 o nakladaní s nájomnými bytmi

VZN 42020 o ochrannom pásme pohrebísk