Návrh VZN 5/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom

Návrh VZN 6 2020 o opatrovateľskej službe

Návrh VZN 7/2020 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov

Návrh VZN 8/2020  o prevádzkovom poriadku pohrebísk

Pripomienky k týmto návrhom môžete podávať písomne na adresu: Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, príp. elektronicky na adresu: ocu.kanianka@stonline.sk do 25. apríla 2020.

 

 

VZN 12020 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených
obcou Kanianka

VZN 22020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Kanianka na rozpočtový rok 2020

VZN 32020 o nakladaní s nájomnými bytmi 

Návrh VZN 42020 o ochrannom pásme pohrebísk

 

 

Pripomienky k týmto návrhom môžete podávať písomne na adresu: Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, príp. elektronicky na adresu: ocu.kanianka@stonline.sk do 21. februára 2020.