Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Kanianka priamym prenájmom

Vyhlásenie podmienok prenájmu formou priameho prenájmu n.p.Bojnická

Zmluva o nájme neb.priestor