VZN 5/2019 Zásady hospodárenia z majetkom obce

VZN 6/2019  O  výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa  v škole a školských zariadeniach zriadených obcou Kanianka