V súlade s ustanovením §-u 13 odst. 2 písm. a zák. NR SR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov starosta obce Kanianka z v o l á v a  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kanianka, ktoré sa uskutoční dňa 22. mája 2019 o 17,00 hodine v   jedálničke domu kultúry Kanianka