Dôsledkom pretrvávajúcich nedostatkov pri doručovaní zásielok poštou a v záujme zabezpečenia bezproblémového doručovania vedúca pošty vyzýva občanov, aby zabezpečili ľahkú a bezpečnú dostupnosť domových listových schránok poštovým doručovateľkám, aby neboli ohrozené psami, aby označili listovú schránku menom a priezviskom osôb bývajúcich v danom dome alebo v byte. Prosíme, aby majitelia a nájomníci domov a bytov označili menovkami aj zvončeky a prekontrolovali ich funkčnosť. Uvedené povinnosti vyplývajú z Poštových podmienok, kde sa okrem iného uvádza, že pošta nedoručuje do neoznačených listových domových schránok a v prípade nedodržania ustanovení Poštových podmienok je pošta oprávnená pozastaviť doručovanie do odstránenia nedostatkov. Nedostatky prosíme odstrániť. Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie.