Obec Kanianka, SNP 583/1, 972 17 Kanianka

prijme do pracovného pomeru zamestnanca

na obsadenie pracovnej pozície

náčelník obecnej polície

Miesto práce: Obecný úrad Kanianka

Predpokladaný nástup: možný nástup od 01.10.2018 prípadne podľa dohody

Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu

Ponúkaný plat: Základná zložka mzdy 490,50 € (+ variabilná zložka v závislosti od skúseností v odbore).

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa,
 • prax v príslušnom odbore minimálne 1 rok,
 • znalosť právnych noriem v predmetnej oblasti, hlavne zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii,
 • znalosť legislatívy na úseku priestupkov,
 • znalosť legislatívy na úseku cestnej premávky,
 • splnenie predpokladov k výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle zákona 552/2003 Z.z. § 3,
 • vodičský preukaz skupiny B – výhodou,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • bezúhonnosť,
 • samostatnosť a spoľahlivosť,
 • práca s počítačom: Microsoft Outlook – pokročilý, Microsoft Word – pokročilý, Microsoft Excel – pokročilý,
 • odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval – výhodou,
 • výhodou sú skúsenosti v oblasti dopravy, riešenia priestupkov, prípadne predchádzajúce zamestnanie na dopravnom inšpektoráte PZ.

Odborná spôsobilosť: podľa § 25 ods. 1,2,3 zákona 564/1991 Zb.

K žiadosti je potrebné doložiť: 

 • profesijný štruktúrovaný životopis, vrátane dátumu narodenia, trvalého bydliska a tel. čísla, mail,
 • úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,
 • originál výpisu z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) ,
 • súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle § 7 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (viď príloha).

Žiadosti je potrebné zaslať do 17.9.2018  (do 14,00 hod.) na adresu: Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 972 17 Kanianka e-mailom na adresu: ocu.kanianka@stonline.sk

Obec si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov. Výberové konanie sa uskutoční formou pohovoru.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie telefonicky resp. e-mailom, preto prosíme uviesť kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mailovú adresu. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov