VÝBEROVÉ KONANIE  NA PRACOVNÚ POZÍCIU ODBORNÝ REFERENT/KA PRE SPRÁVU MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV

Obec Kanianka, SNP 583/1, 972 17 Kanianka

prijme do pracovného pomeru zamestnanca

na obsadenie pracovnej pozície

odborný referent/ka pre správu miestnych daní a poplatkov

 

Miesto práce: Obecný úrad Kanianka

Predpokladaný nástup: možný nástup od 01.09.2018 prípadne podľa dohody

Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu

Ponúkaný plat: Základná zložka mzdy (brutto): 490,50 € + variabilná zložka v závislosti od skúseností v odbore

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa
 • prax v príslušnom odbore minimálne 1 rok
 • znalosť právnych noriem v predmetnej oblasti, hlavne zákona 582/2004 Z.z. a 563/2009 Z.z., splnenie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle zákona 552/2003 Z.z. § 3,
 • práca s počítačom: Microsoft Outlook – pokročilý, Microsoft Word – pokročilý, Microsoft Excel – pokročilý
 • vodičský preukaz skupiny B – výhodou
 • odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval – výhodou

K žiadosti je potrebné doložiť: 

 • profesijný štruktúrovaný životopis, vrátane dátumu narodenia, trvalého bydliska a tel. čísla, mail
 • úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
 • originál vpisu z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle § 7 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (viď príloha).

Žiadosti je potrebné zaslať do 23.7.2018  (do 14,00 hod.) na adresu: Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 972 17 Kanianka, e-mailom na adresu: ocu.kanianka@stonline.sk

Obec si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov. Výberové konanie sa uskutoční formou pohovoru. Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky nebudú na pohovor pozvaní.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie telefonicky resp. e-mailom, preto prosíme uviesť kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mailovú adresu. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov