Nakoľko niektorí občania predovšetkým v časti novej IBV sú proti výstavbe zberného dvora, alebo za jeho posunutie ďalej od komunikácie, vyzývame občanov obce Kanianka, ktorí podporujú výstavbu zberného dvora, aby svoj názor vyjadrili v petícii. Petičné hárky sú umiestnené vo vestibule obecného úradu a kultúrnom dome v Kanianke, v MŠ Kanianka.

 

Text petície:

„My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva požadujeme, aby sa v obci Kanianka vybudoval zberný dvor na pozemkoch bývalej skládky odpadu v smere na Lazany. Sme názoru, že separácia a kultúrne nakladanie s odpadmi je prioritou tejto obce a že nie je vhodné separovaný odpad a biologicky rozložiteľný odpad zhromažďovať v centre obce, v blízkosti fary a v blízkosti kaplnky. Sme za to, aby spracovaný projekt a umiestnenie zberného dvora ostali zachované.“

Takto vyzerala skládka odpadu, kde má byť vybudovaný zberný dvor

Bývalá skládka odpadu pri odbočke na IBV Kanianka

Bývalá skládka odpadu pri odbočke na IBV Kanianka

Posted by Ing. Ivor Husár on 26. marec 2018