Obec Kanianka oznamuje výsledok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o prenájme nebytového priestoru v obytnom bloku 590 na ulici Bojnická cesta v Kanianke.
Lehota na podávanie súťažných návrhov bola do 19.12. 2017 do 11,30 h .
Vyhodnotenie súťaže: 20.12.2017.
Do obchodnej verejnej súťaže sa zapojil jeden uchádzač. Komisia po preštudovaní predloženého návrhu
navrhla obecnému zastupiteľstvu ako najvhodnejšieho uchádzača v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže Patríciu Pálešovú. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo uznesením 368/2017 zo dňa 29.11.2017 ako najvhodnejšieho uchádzača: Patríciu Pálešovú, Opatovce nad Nitrou 186.