Na základe podnetu StVS a.s. Banská Bystrica vyzývame všetkých vlastníkov nehnuteľností, ktorí sa doteraz nepripojili na novovybudovanú kanalizáciu  v starej časti obce Kanianka, aby tak bezodkladne vykonali. V prípade, že tak nevykonajú, znášajú všetky sankcie v zmysle zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ako aj škody vzniknuté z dôvodu prípadného vrátenia eurofondov.

List od StVPS Banská Bystrica