Obec Kanianka oznamuje výsledok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o prenájme nebytového priestoru v obytnom bloku 589/7 na ulici Školská v Kanianke.
Lehota na podávanie súťažných návrhov bola do 21.11.2017 do 11,30 h .
Vyhodnotenie súťaže: 29.11.2017.
Do obchodnej verejnej súťaže sa zapojil jeden uchádzač. Komisia po preštudovaní predloženého návrhu
navrhla obecnému zastupiteľstvu ako najvhodnejšieho uchádzača v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže Bronislavu Šimkovú. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo uznesením 368/2017 zo dňa 29.11.2017 ako najvhodnejšieho uchádzača: Bronislavu Šimkovú, Bojnická cesta 594/26, 972 17 Kanianka.