RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY OZNAMUJEM RODIČOM , ŽE DŇA 07. 09. 2017 O 15,30 HOD. SA KONÁ PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE V MATERSKEJ ŠKOLE V JEDÁLNI.
ÚČASŤ RODIČOV JE NUTNÁ!

PROGRAM :

1.OBOZNÁMENIE  SO ŠKOLSKÝM PORIADKOM ,  ŠKOLSKÝM VZDELÁVACÍM PROGRAMOM

PLÁNOM AKTIVÍT NA ŠK. ROK 2017/2018

2.OBOZNÁMENIE S  ORGANIZÁCIOU A ČINNOSŤOU ŠKOLY V ŠK.ROKU 2017/2018

Krúžky  ponuky    –   plavecký, tanečný, výučba anglického jazyka

3.RÔZNE –   

  • správa hospodárenia RZ
  • odsúhlasenie poplatkov RZ na šk. rok 2017/2018
  • voľba nového člena do rady školy

4.DISKUSIA

5.UZNESENIE A ZÁVER