príjmy – k 31.12.2016 po 3. úprave

príjmy 2017 – úprava č.3

výdavky – k 31.12.2016 po 3. úprave

výdavky 2017 – úprava č. 2

výdavky 2017 – úprava č. 3..

Záverečný účet obce za rok 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017

Zverejnenie zámeru prevodu obecného majetku