RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY OZNAMUJEME RODIČOM , ŽE DŇA 07. 09. 2015 O 15,30 HOD. SA KONÁ PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE V MATERSKEJ ŠKOLE V JEDÁLNI.

ÚČASŤ RODIČOV JE NUTNÁ!

PROGRAM :

1.OBOZNÁMENIE SA SO ŠKOLSKÝM VZDELÁVACÍM PROGRAMOM, PLÁNOM PRÁCE ŠKOLY, VNÚTROŠKOLSKÝM PORIADKOM

2.OBOZNÁMENIE S VNÚTORNOU ORGANIZÁCIOU A ČINNOSŤOU ŠKOLY V ŠK.ROKU 2015/2016

3.RÔZNE

4.DISKUSIA

5.UZNESENIE A ZÁVER

 

Rodičia sa môžu s jednotlivými dokumentmi oboznámiť prostredníctvom internetovej stránky Obce Kanianka .

školský poriadok 2015-2016 KANIANKA

revidovany škvp Kanianka

Plavecký výcvik

Výučba anglického jazyka