Obecný úrad Kanianka vybavuje žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam   v čase úradných hodín.

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať: