Poplatok náhrad za sprístupnenie informácií 
fotokópia jednej strany listu formátu A4    0,10 €

– fotokópia obojstranne formátu          A4    0,20 €

– kópia jednej strany listu formátu      A3     0,20 €

– fotokópia obojstranne formátu         A3     0,40 €

– za 1 ks diskety ,CD                                    1,00 €

– obálka formátu A6                                     0,01 € 

– obálka formátu A5                                     0,03 € 

– obálka formátu A4                                     0,06 €

Poštovné poplatky: Podľa platného cenníka. Ceny sa budú aktualizovať v zmysle úprav platných cien.  

 

Spôsob úhrady:

v hotovosti: vložením finančných prostriedkov do pokladne, poštovou poukážkou bezhotovostne prevodom na účet 7000179882/8180