Predseda organizácie: Viera Herbríková
Tajomníčka: Gabriela Pažická
Hospodárka: Viera Píšová

Členovia výboru: Alena Kunová, Antónia Hrdá, Oľga Kluchová, Viera Slošiarová, Viliam Švorc, V. Páleš
Predseda revíznej komisie: Anastázia Vážanová
Členovia revíznej komisie: Ján Pos, Jozef Dobrovolný

Plán práce na rok 2016
1/ Výročná členská schôdza 5. Apríla 2016
2/ Deň narcisov 15. Apríla 2016
3/ Rekondičný pobyt kúpele Sliač od 22.5.- 28.5 . 2016
4/ Divadelné predstavenie Zvolen 27. Apríla 2016
5/ Prednáška o socialnych veciach
6/ Zasielanie gratulácií jubilantom základnej organizácie
7/ Poskytujeme aj naďalej smútočnú kyticu v cene 7eur
8/ Zájazd naplánovaný na 24. Septembra 2016 do Piešťan
9/ Husacie hody v mesiaci september – október
10/Vianočné posedenie v mesiaci december

Počas celého roka spolupráca pri akciách s Obecným úradom , Domom kultúry, Jednotou dôchodcov a inými organizáciami v obci.
POĎAKOVANIE

V mene výboru   a celej   organizácie slovenského zväzu   zdravotne postihnutých v Kanianke srdečne ďakujeme starostovi Obce Ing. Ivorovi Husárovi, prednostovi   Ľudovítovi Posovi   a celému obecnému úradu za poskytnutú dotáciu v  roku 2016, ktorú sme použili na kultúrne   a spoločenské podujatia a na podporu zdravia našim členom.

predsedníčka ZO SZZP Herbriková Viera