Poslanci podporili boj proti vandalizmu

     V posledných rokoch sme svedkami množiacich sa prípadov poškodzovania verejného osvetlenia, dopravných značiek, lavičiek, vyčínaním sprayerov, a iných prípadov vandalizmu. Vplyvom vandalizmu dochádza aj k značným materiálnym škodám, na ktorých uhradení sa podieľajú všetci občania obce. Počas výpadku poškodeného verejného osvetlenia je v značnej miere ohrozená bezpečnosť občanov obce, kedy môže dochádzať k páchaniu rôznych priestupkov alebo trestnej činnosti. Podobne je to aj pri poškodení alebo krádeži dopravných značiek a zariadení, keď chýbajúce alebo poškodené dopravné značenie môže byť príčinou vážnej dopravnej nehody. V takomto prípade sa strata na živote nedá vyčísliť peniazmi. Z dôvodu účinnejšej aktivizácie čo najširších vrstiev obyvateľov obce k spolupráci s obecnou políciou pri zabezpečovaní ochrany majetku obce a občanov bola dňa 15.12.2004 schválená obecným zastupiteľstvom „Smernica o zásadách posilnenia motivácie občanov obce Kanianka na úseku ochrany majetku obce“. Táto smernica má za cieľ posilniť motiváciu občanov obce Kanianka k spolupráci s obecnou políciou a tým zvýšiť mieru objasnenia príčin protiprávnych konaní, identifikáciu a usvedčenie ich páchateľov. Stanovuje vznik nároku na odmenu, kritéria na priznanie vzniku nároku na finančnú odmenu občanovi, výšku odmeny a spôsob rozhodovania o pridelení finančnej odmeny. Nárok na odmenu vzniká, keď poskytnutá informácia viedla k zadržaniu, zisteniu totožnosti páchateľa a k usvedčeniu páchateľa z obvineného skutku. Samotné vedomie, že občania v súvislosti s možnosťou získania odmeny si budú pozornejšie všímať dianie na verejnosti môže aktérov vandalizmu odradiť od tohto konania. Uvedená výška odmeny je symbolická vzhľadom k možným zachráneným hodnotám pri usvedčení páchateľa vandalizmu.