Organizačná smernica o verejnom obstarávaní č. 1/2011zrušená, nahradená smernicou č. 1/2016
Interná smernica č. 2/2011 o zákaze fajčenia na pracovisku
Smernica č. 3/2011 o podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností obce Kanianka
Smernica starostu obce Kanianka č. 1/2012 o používaní služobného motorového vozidla Obecnej polície Kanianka
Smernica č. 1/2013 o organizácii pracovnej doby
Smernica č. 1/2016 o verejnom obstarávaní – dňom 1.1.2017 bola smernica o verejnom obstarávaní zrušená a obec postupuje podľa zákona  č. 343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní