VZN 12012 O určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
VZN 22012 O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
VZN 32012 O podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené
VZN 42012 Prevádzkový poriadok pohrebiska /cintorínsky poriadok/
VZN 52012 O hospodárení s majetkom obce Kanianka
VZN 62012 O čase predaja a čase poskytovania služieb v prevádzkarňach v obci Kanianka
VZN 72012 O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
Dodatok č. 2 K VZN 1/2009 – úhrada za sociálne služby