Všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „VZN“) sú všeobecne platné právne predpisy, ktoré predkladá Obecný úrad a schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Vydávanie Všeobecne záväzných nariadení upravuje zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

VZN sa zverejňujú na úradnej tabuli Obecného úradu a na internetovej stránke obce Kanianka najmenej na 15 dní pred rokovaním Zastupiteľstva OcÚ. Týmto dňom začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby zaslať pripomienky k návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade.

Pripomienky podávajú fyzické a právnické osoby v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Pripomienky je možné podať:

– poštou alebo osobne na adresu úradu
– elektronicky na e-mailovú adresu  ocu.kanianka@stonline.sk
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
– ústne do zápisnice na príslušnom odbore Obecného úradu

 

Zoznam platných VZN v obci Kanianka k 10.10.2019