Ruda nad Moravou

                                              www.ruda.cz          
Obec Kanianka podpísala ďalšiu zmluvu o spolupráci a partnerstve.

Keby sme chceli nazrieť do družobných vzťahov medzi obcou Kanianka (pôvodne vznikli v obci Koš) a Rudou n/Moravou v okrese Šumperk v Českej republike, museli by sme siahnuť až do roku 1959. Na budúci rok to už bude plných 50 rokov, keď p. Františka Šeligová z Koša a p. Jarmila Kristková z Rudy n/Moravou, ako predsednícky Výboru žien nadviazali spoluprácu medzi ženskými spolkami oboch obcí. Táto sa potom rozšírila na celoobecnú úroveň. Dlhoročné priateľské vzťahy boli oficiálne potvrdené i písomnou formou. Stalo sa tak na slávnostnom zastupiteľstve v Rude n/Moravou za prítomnosti poslancov oboch obcí. Tu bola podpísaná „Zmluva o spolupráci a partnerstve medzi obcou Ruda n/Moravou, Olomoucký kraj v CR a obcou Kanianka“ s následným prečítaním „Deklarácie o zmluve a partnerstve“.  Starosta Rudy n/Moravou Oldřich Tanert a Emil Mendel, starosta Kanianky sa zaviazali k nasledujúcemu: –  vytvárať a udržiavať dlhodobé vzťahy oboch obcí – uskutočňovať výmenné akcie medzi občanmi, spoločenskými organizáciami, inštitúciami a   podnikateľskými subjektami – spolupracovať pri výmene skúseností samosprávnych orgánov a vo využívaní   prostriedkov Európskej únie – uskutočňovať iniciatívy v rámci partnerstva tak, aby obce neboli spojené len administratívne, ale ako obce živých politických, sociálnych, ekonomických, kultúrnych a školských záujmov. V závere zmluvy o spolupráci a partnerstve obaja vyjadrili presvedčenie, že uzatvorená dohoda bude podporovaná občanmi oboch obcí a že prinesie pre budúcnosť naplnenie spoločných cieľov v prospech všestranného skvalitnenia života obyvateľov obidvoch partnerov. Súčasťou delegácie z Kanianky boli i zástupcovia spoločenských organizácií, podnikateľských subjektov i kultúrnych inštitúcií. Po prvýkrát počas trvania družby navštívil Rudu n/Moravou i katolícky kňaz – vdp. Marek Martinkovič z Kanianky, ktorý celebroval i slávnostnú sv. omšu v kostole sv. Vavrince. Počas návštevy prebiehal v Rude n/Moravou „Deň mikroregiónu Ruda“, ktorý svojím vystúpením obohatili i hudobná skupina Amarela, Folklórna skupina KOŠOVAN, ako aj víťazky speváckej súťaže KANIANSKY TALENT 2008 – Diana Schniererová a Nikola Hepnerová, všetci z Kanianky. Ako prvé začne zmluvu napĺňať školstvo. Ešte t.r. by mali žiaci z Rudy n/Moravou navštíviť Kanianku.

Uvítacia tabuľa

Uvítacia tabuľa

Príhovor starostu obce Ruda nad Moravou

Príhovor starostu obce Ruda nad Moravou Autor: V.Kurbel, DK Kanianka

Odovzdanie zmluvy

Odovzdanie zmluvy Autor: V. Kurbel. DK Kanianka


Kultúrny program

Kultúrny program Autor: V. Kurbel, DK Kanainka

Priateľský futbalový zápas Kanianka - Ruda nad Moravou

Priateľský futbalový zápas Kanianka – Ruda nad Moravou Autor: V. Kurbel, DK Kanianka

Svätá omša - celebroval vdp. Marek Martinkovč z Kanianky

Svätá omša – celebroval vdp. Marek Martinkovč z Kanianky Autor: V. Kurbel, DK Kanianka


Spoločná fotografia

Spoločná fotografia Autor: V. Kurbel, DK Kanianka

Podpis zmluvy

Podpis zmluvy Autor: V. Kurbel, DK Kanianka

Fryšták

                                                     www.frystak.cz

                    Kanianka uzatvorila „Zmluvu o spolupráci a partnerstve.“ V sobotu 17.5.208 popoludní o 16.00 hod. sa v Brezovej pod Bradlom uskutočnil svojím spôsobom ojedinelý akt. Na pamätnom a nádhernom mieste, akým mohyla gen. M.R.Štefánika je, bola podpísaná „Zmluva o spolupráci a partnerstve“ medzi mestom Fryšták, ležiacom v Zlínskom kraji v ČR a obcou Kanianka. Táto bola uzatvorená za účelom rozvoja vzájomných vzťahov, nadštandardnej spolupráce mesta , obce a ich obyvateľov dvoch susediacich štátov, ich organizácií, a inštitúcií.
Predmetom spolupráce bude okrem iného spoločná tvorba a realizácia projektov za účelom využívania prostriedkov Európskej únie v rámci Národného strategického referenčného rámca na roky 2007 – 2013 a jeho operačných programov. Spoločnou vôľou sa chcú obe obce vzájomne spoznávať, v tomto duchu porozumenia spolupracovať a vzájomne poznávať tradície oboch partnerov. Okrem už spomínanej tvorby a relalizácie projektov v rámci EÚ si budú obaja partneri vymieňať skúsenosti z práce samosprávnych orgánov, budú spolupracovať pri ochrane životného prostredia, v oblasti vodného hospodárstva, dopravnej a technickej infraštruktúry, v oblasti rozvoja cestovného ruchu, turistiky a športu, k čomu majú obaja partneri vytvorené priaznivé podmienky. Taktiež sa vzájomná spolupráca zameria na hospodársku činnosť malých a stredných podnikateľov, oblasť školstva, propagácie kultúry, hlavne v záujmovo-umeleckej činnosti, hosťovanie umeleckých skupín, poriadanie výstav a ďalších foriem kultúrnej činnosti.
Miesto podpisu zmluvy nebolo vybrané náhodne. Navrhla ho česká strana. Ich želaním bolo, aby sa zmluva podpísala práve v Brezovej p/Bradlom – pri mohyle gen.M.R.Štefánika, ako zakladateľa spoločného štátu Čechov a Slovákov. Podľa slov primátorky mesta Brezová p/Bradlom, ktorá sa tiež podpísala pod úspech akcie, sa takýto akt na tomto pietnom mieste ešte neuskutočnil. K dôstojnosti akcie prispeli kultúrne telesá, ako DH Maguranka z Kanianky, DH Fryštácka Javorina a Folklórna skupina Košovan z Kanianky. Prítomní boli tiež poslanci a členovia hasičského zboru z oboch partnerských strán. Celý akt svojím moderátorským majstrovstvom sprevádzala p. Mgr.Ľudmila Húsková.
Predstavitelia obce Kanianka a mesta Fryšták sú presvedčení, že uzatvorená dohoda o spo- lupráci a partnerstve bude podporovaná občanmi obidvoch miest a že prinesie pre budúcnosť naplnenie spoločných cieľov v prospech všestranného života obyvateľov obidvoch partnerov.
Partnerstvom sa obidve zmluvné strany zapájajú do európskych spolupracujúcich národov, do úsilia, cieľom ktorého je znášanlivosť, úcta a mier pre národy. Spoločným želaním je, aby sa partnerstvo stalo neoddeliteľnou súčasťou zjednotenej Európy. Veď len pred niekoľkými dňami sme si pripomenuli 4.výročie vstupu oboch krajín do Európskej únie.
Zmluvu svojím podpisom spečatili: starosta mesta Fryšták p. Mgr. Lubomír Doležel a sta- rosta obce Kanianka p. Emil Mendel.


Akt podpisu zmluvy o spolupráci v Brezovej pod Bradlom

Akt kladenia vencov

Akt kladenia vencov Autor: V. Kurbel, DK Kanianka

Akt podpisu zmluvy

Akt podpisu zmluvy Autor: V. Kurbel, DK Kanianka

Odovzdanie zmluvy

Odovzdanie zmluvy Autor: V. Kurbel, DK Kanianka


Príhovor primátora mesta Fryšták

Príhovor primátora mesta Fryšták Autor: V. Kurbel, DK Kanianka

Príhovor starostu obce Kanianka

Príhovor starostu obce Kanianka Autor: V. Kurbel, DK Kanianka

Spoločné posedenie

Spoločné posedenie Autor: V. Kurbel, DK Kanianka


Spoločná fotografia

Spoločná fotografia Autor: V. Kurbel, DK Kanianka