Orgánmi obce Kanianka sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Kanianka je zastupiteľský zbor obce zložený z 11 poslancov v jednom volebnom obvode, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov.

Funkčné obdobie končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány: Komisie obecného zastupiteľstva a to:

ZPOZ

Finančná, škodová a likvidačná komisia

Sociálna komisia

Stavebná komisia

Kultúrna komisia

Športová komisia

Bytová komisia

Komisia na ochranu verejného záujmu

Komisia na riešenie sťažností na starostu obce

Starosta obce Kanianka je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Organizačná štruktúra