UPOZORNENIE

Žiadame občanov, aby do hnedých nádob na kuchynský biologický rozložiteľný odpad nehádzali iný odpad, ako tam má byť. Zvýšenú cenu za odstránenie odpadu, ktorý nemá byť v týchto smetiakoch, musí uhradiť obec a bude premietnutá do poplatku obyvateľstvu.

ZBERNÝ DVOR – prevádzka

Obecný úrad v Kanianke oznamuje občanom, že zberný dvor na ul. Lazianska cesta bude otvorený každú stredu v čase od 9,00 hod do 16,30 hod.

Nakoľko pokračuje výstavba II. etapy, zberný dvor funguje v obmedzenom režime. Preto žiadame obyvateľov obce, aby rešpektovali pokyny zamestnanca obce a stavbyvedúceho. Pri dovoze odpadu na zberný dvor sa občan obce preukazuje občianskym preukazom. Odpad, ktorý môže bezplatne doviezť je limitovaný a jedná sa o:

  • nábytok (v rozobratom stave, samostatne kovové časti, samostatne drevené časti, samostatne iné časti)
  • elektroodpad v nerozobratom stave, monitory nesmú byť rozbité
  • drevený odpad a odpad zo záhrad (BRO okrem jedálenských zbytkov)

Spoplatnený je:

  • drobný stavebný odpad (okrem okien), na 1 obyvateľa a rok je možné doviezť 1 tonu, alebo 1 m3/obyvateľ. Cena zodpovedá skutočným nákladom, ktoré obci vyúčtuje zberová spoločnosť. Pokiaľ stavebný úrad v rozhodnutí určil likvidáciu stavebného odpadu na náklady stavebníka, odpad likviduje stavebník samostatne na vlastné náklady, nie na zbernom dvore.

Odpad odoberá obec len od obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce Kanianka, ktorý majú vysporiadané všetky záväzky voči obci.

OZNAM  – BIO odpad

Zberová spoločnosť oznamuje občanom, aby na BRO odpad používali len vedierka a ich obsah vysypali do hnedých kontajnerov. Pretože  nastali problémy s    likvidáciou bio sáčkov,  tieto do hnedých kontajnerov nevyhadzujte. Môžete ich použiť na ostatný komunálny odpad a  vyhadzovať do kontajnera na komunálny odpad.

Kalendár zberu odpadov na rok 2021
Sklo, plasty, kovy….
Kalendár zberu  2021

Zber papiera

8.2.2021, 22.2.2021, 8.3.2021, 22.3.2021, 6.4.2021, 19.4.2021, 3.5.2021, 17.5.2021, 31.5.2021, 14.6.2021, 28.6.2021, 12.7.2021, 26.7.2021
9.8.2021, 23.8.2021, 6.9.2021, 20.9.2021, 4.10.2021, 18.10.2021,  2.11.2021, 15.11.2021, 29. 11.2021, 13.12.2021, 27.12.2021

Výkup papiera

15.2.2021                            15,00 hod.                      sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
15.2.2021                            15.30 hod.                       sídlisková časť ul. Školská, pred vchodom č. 11

16.2.2021                              15,00 hod.                     na tržnici pri obecnom úrad
16.2.2021                              15,30 hod.                     v hornej časti obce pri KD na ul. Stará cesta č. 29

12.4.2021                            15,00 hod.                      sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
12.4.2021                            15.30 hod.                       sídlisková časť ul. Školská, pred vchodom č. 11

13.4.2021                             15,00 hod.                     na tržnici pri obecnom úrad
13.4.2021                             15,30 hod.                     v hornej časti obce pri KD na ul. Stará cesta č. 29

7.6.2021                             15,00 hod.                      sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
7.6.2021                             15.30 hod.                       sídlisková časť ul. Školská, pred vchodom č. 11

8.6.2021                              15,00 hod.                     na tržnici pri obecnom úrad
8.6.2021                              15,30 hod.                     v hornej časti obce pri KD na ul. Stará cesta č. 29

9.8.2021                            15,00 hod.                      sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
9.8.2021                            15.30 hod.                       sídlisková časť ul. Školská, pred vchodom č. 11

10.8.2021                              15,00 hod.                     na tržnici pri obecnom úrad
10.8.2021                              15,30 hod.                     v hornej časti obce pri KD na ul. Stará cesta č. 29

4.10.2021                            15,00 hod.                      sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
4.10.2021                           15.30 hod.                       sídlisková časť ul. Školská, pred vchodom č. 11

5.10.2021                              15,00 hod.                     na tržnici pri obecnom úrad
5.10.2021                             15,30 hod.                     v hornej časti obce pri KD na ul. Stará cesta č. 29

6.12.2021                            15,00 hod.                      sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
6.12.2021                            15.30 hod.                       sídlisková časť ul. Školská, pred vchodom č. 11

7.12.2021                              15,00 hod.                     na tržnici pri obecnom úrad
7.12.2021                              15,30 hod.                     v hornej časti obce pri KD na ul. Stará cesta č. 29

 

 

INFORMÁCIA O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Zverejnenie údajov o vytriedení odpadu za rok 2020

Údaje o vytriedení rok 2020

Zverejnenie údajov o vytriedení odpadu za rok 2019

Údaje o vytriedení rok 2019

 

HARMONOGRAM ZBERU ODPADOV NA ROK 2020

ZBER PAPIERA

Vykonáva sa v sídliskovej časti obce tak, že občania zviazané balíky papiera vyložia pred vchod svojho domu stanovený deň podľa harmonogramu. (každý druhý pondelok v mesiaci.).  Pri množstve nad 50 kg na požiadanie OcÚ zabezpečí odvoz autom. Zber papiera v ZŠ a MŠ bude oznámený žiakom prostredníctvom školského rozhlasu a triednymi učiteľmi.  V prípade nepriaznivého  počasia  (veľký dážď, silný vietor,  príp. snehová fujavica) sa zber posúva na nasledujúci deň. Individuálny zber papiera sa realizuje do 1100 l kontajnerov modrej farby umiestnených v IBV na križovatke, v sídliskovej časti pri budove OcÚ ,   v hornej časti obce pri predajni potravín COOP  Jednota. Z kontajnerov sa vývoz realizuje v zmysle termínu zazmluvneného so zberovou spoločnosťou. Obec realizuje zber papiera aj prostredníctvom veľkoobjemového kontajneru typu ABROL umiestneného pri PK-4.

Január –  13. 1., 27. 1.                   Máj – 4. 5., 18. 5.                   September – 7. 9., 21. 9.

Február – 10. 2., 24. 2.               Jún – 1. 6., 15. 6.,  29.6.       Október – 5. 10., 19. 10.

Marec – 9. 3., 23. 3.                      Júl – 13. 7., 27. 7.                   November – 2. 11., 16. 11., 30.11.

Apríl – 6. 4., 20. 4.                        August – 10. 8., 24. 8.         December – 14. 12., 28. 12.

 

VÝKUP PAPIERA

Zber papiera je možné realizovať aj prostredníctvom výkupcu, ktorý je oprávnený túto činnosť vykonávať len na základe zmluvy s obcou a na základe príslušných povolení. V obci je možné realizovať výkup papiera za odplatu v zmysle harmonogramu, ktorý predloží výkupca.

Výkup bude v obci realizovaný v nasledovných termínoch:

10.8.2020

od 15:00 – pri Lesanke
od 15:30 – ul. školská č.11

11.8.2020

od 15:00 – na tržnici pri OU
od 15:30 – pri kultúrnom dome v hornej časti obce

Separovaný odpad a iný druh odpadu môžete pozrieť v tomto odkaze:

Separovaný zber odpadu

Harmonogram vývozu separovaného odpadu