i 366532
Obecný úrad Kanianka

ulica SNP 583/1
972 17 Kanianka

tel.:046/5400615
tel.:046/5402082

IČO: 00518239
DIČ: 2021160361

č. účtu: 9000151002/5600, IBAN SK81 5600 0000 0090 0015 1002
Prima banka, a.s. Prievidza

mail:
ocu.kanianka@stonline.sk

od 1.12.2020 zmena mailovej adresy:

obec@kanianka.sk