Hlavné menu

Obec Kanianka oznamuje občanom, že dňa 20.9.2021 – v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod. v priestore za obecným úradom pri kotolni sa uskutoční prostredníctvom spoločnosti MÁRIUS PEDERSEN zber nebezpečného odpadu.

Pokiaľ sa bude jednať o neidentifikovateľnú látku, alebo  iný ako nižšie uvedený typ odpadu, nebude odobratý. Odpady sa nemôžu zmiešavať, každý druh odpadu bude samostatne v nepriepustnej nádobe alebo vreci. Azbestový odpad a pneumatiky obce nerealizujú.

 

ZBER SA TÝKA ODPADU:

Kód Kategórie Názov
200105 N obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob
200121 N žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
200123 N vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
200126 N oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 ( minerálne motorové, mazacie, prevodové oleje bez prímesí benzínu, nafty , tuhých látok )
200127 N farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
200133 N batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
200135 N vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *)
200137 N drevo obsahujúce nebezpečné látky
160107 N olejové filtre

 

Srdečne Vás pozývame na turistický výstup na Maguru 2. 10. 2021. Na základe „dôrazných odporúčaní“ RÚVZ nebudeme počas výstupu podávať na turistickej chate ROVEŇ občerstvenie.
Záujemcovia sa preto nemusia  prihlasovať.

1 2 3 34