KANIANKA

Oficiálne stránky obce Kanianka

Hlavné menu

img514

  1. 1.Školský rok sa začína 2.9.2015 t. j. streda .
  1. Nástup detí do MŠ je od 6,00 - 8,00 hodiny.
  2. Deti, ktoré ešte MŠ nenavštevovali, si prinesú so sebou potvrdenie od lekára, ktoré nesmie byť staršie ako 3 dni.
  3. Deti, ktoré ešte nenavštevovali materskú školu sú prijaté na adaptačný pobyt , kde sa riadime podľa vypracovaného adaptačného programu. Deti sa adaptujú na prostredie MŠ postupne –1. deň 1 hodina , ktorá sa postupne predlžuje podľa reakcií detí , o čom rozhoduje učiteľka na triede.
  4. V deň nástupu do MŠ je potrebné priniesť deťom prezuvky a pyžamo. Ostatné pokyny sú pripravené na oznamovacích tabuliach v šatniach detí pri každej triede.
  5. O organizácii a poplatkoch sa rodičia dozvedia na plenárnom rodičovskom združení, ktoré sa uskutoční 7.9. 2015 o 15,30 v jedálni MŠ.
  6. Oznam o rodičovskom združení zverejním samostatne prílohou, ktorého budú dokumenty / školský poriadok, plán aktivít .../, ktoré si rodičia môžu preštudovať a na rodičovskom združení sa k nim môžu potom vyjadriť.

Zoznam prijatých detí

Obec Kanianka oznamuje občanom bývajúcich na uliciach Športová, ČSĽA, Krátka, Sládkovičova, Stará cesta, Bojnická, Pionierov, Lesná, že v mesiaci august 2015 bude započatá výstavba kanalizácie v starej časti obce na vyššie uvedených uliciach. Realizátorom stavby je spoločnosť TetraStav s.r.o.Ružomberok. Investor diela je StVS a.s. Banská Bystrica. Odborné vedenie nad vykonávaním stavebných prác zabezpečuje Marian Kmeť tel. 0917 975 025, ktorý poskytne technické informácie.

Plánované ukončenie prác - december 2015. Touto cestou obec Kanianka vyslovuje poďakovanie všetkým dotknutým, ktorí napomohli k úspešnému schváleniu tohto europrojektu, na ktorý sme čakali niekoľko rokov. Veríme, že občania budú pri realizácii diela nápomocní a ústretoví a to aj napriek predpokladaným výlukám v doprave, rôznym obmedzeniam a technickým problémom.

kanalizácia