Hlavné menu

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva prieskumom trhu zákazku s nízkou hodnotou pod názvom: „Záhradné kompostéry 1100 l“
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 7.500,- € .
Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktná osoba Ing. Martin Badák resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5400615.

Výzva

Zmluva

Obec Kanianka  hľadá kronikára (kronikárku)  obce Kanianka. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade v Kanianke.

Zber veľkoobjemového komunálneho odpadu  sa uskutoční v termíne od 12.9. – 17.9.2018. Veľkoobjemové kontajnery v počte 6 ks budú rozmiestnené v obci na obvyklých miestach: pri PK 29, nad Lesankou, Bojnická 594, Tehelná ul., IBV Pánsky háj, Stará cesta atď. (alternatíva je možná).

Nábytok a drevený odpad v rozloženom stave je potrebné uložiť vedľa kontajnera, rovnako ako kovový odpad.
Zakázané je do veľkoobjemových kontajnerov ukladať  stavebný odpad (tehly, obkladačky, betóny a pod.), biologicky rozložiteľný odpad (konáre, pozberové zvyšky rastlín, piliny, lístie, tráva, zvyšky ovocia a zeleniny), nebezpečný odpad (odpad s obsahom škodlivých látok), elektroodpad (práčky, PC, chladničky televízory atď.) a pneumatiky (odovzdávajú sa distribútorovi, ich likvidáciu obce nezabezpečujú).

Nerešpektovanie zákona pri nakladaní s odpadom, alebo porušenie príslušného VZN o odpadoch sa považuje za priestupok.

1 2 3 72