Hlavné menu

Obec Kanianka oznamuje svojim občanom, že dňa 8.4. 2017 sa uskutoční celoobecná brigáda zameraná na čistenie a úpravu okolia v rámci intravilánu obce.
Zákon   č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení dokonca ukladá obyvateľom povinnosť vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických a sociálnych podmienok, ktoré sú vykonávané v záujme obce.
Záujemcovia sa môžu informovať u predsedov resp. vedúcich spoločenských organizácií, alebo na obecnom úrade v Kanianke.
Pre účastníkov brigády bude zabezpečené občerstvenie s gulášom.

Vážení občania.

V súvislosti s nadmerným výskytov psích exkrementov vykonáva obecná polícia v Kanianke kontrolu evidenčných známok psov a úhradu dane za psa. Bolo zistené, že množstvo osôb, ktoré dlhodobo chovajú psy na území obce Kanianka nepriznali daň za psa a zvieratá chovajú na čierno.
Obecná polícia v Kanianke vyzýva občanov, aby v prípade zistenia skutočnosti, že pes nie je prihlásený, oznámili túto skutočnosť na e-mail obce ocu.kanianka@stonline.sk, alebo obecnej polície ocp.kanianka@centrum.sk, resp. na tel. čísla 0905 650283, 5400615, alebo na mieste prvého kontaktu na obecnom úrade Kanianka.
Nahlasovatelia majú zaručenú anonymitu.
Miesta držiteľov psov je možné overiť v priloženej tabuľke.
ZOZNAM PSOV

1 2 3 7