Hlavné menu

Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom novonastupujúcich detí, že sa bude konať rodičovské združenie dňa 21.6.2018 o 15,30 hod. v materskej škole .

Program :

  1. Oboznámenie s postupom a výsledkami zápisu detí na školský rok 2018/2019.
  2. Prevzatie rozhodnutia o prijatí
  3. Diskusia – Rôzne

 

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva prieskumom trhu zákazku s nízkou hodnotou pod názvom: „Záhradné kompostéry“
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 14.990,- € .
Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktná osoba Ing. Martin Badák resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5400615.

Výzva

Zmluva

1 2 3 69