KANIANKA

Oficiálne stránky obce Kanianka

Hlavné menu

Kultúrne leto

Obec Kanianka týmto zverejňuje ponuku na prenájom bývalej Pizzérie Cheers, ktorá sa nachádza v objekte športového areálu na ulici Lúčna v Kanianke ku dňu 1.10.2016.

Ponuky posielajte na adresu Obecný úrad Kanianka, ul. SNP 583/1.

Bližšie informácie na tel. č. 0905 554 006

Obec Kanianka vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa EkoEnergie s.r.o. Kanianka, ktorá zabezpečuje správu bytov a obecných budov.

Predpoklad vzniku výkonu funkcie september 2016.

Požiadavky:

1.Vysokoškolské vzdelanie technického, resp. ekonomického smeru.

2.Preukázateľná prax na riadiacej funkcii minimálne 3 roky.

3.Ovládanie príslušnej legislatívy.

Uchádzač predloží

1.Výpis z registra trestov (originál).

2.Doklad o vzdelaní.

3.Profesný životopis.

Prihlášky treba doručiť na Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 972 17 Kanianka do 31.7.2016.

Uprednostnení budú uchádzači s technickým, alebo ekonomickým vzdelaním.

Vrchnaky2-LetakA4-sk-new

Zberné miesta vrchnáčikov:

- Materská škola Kanianka

- Základná škola Kanianka

- Dom kultúry Kanianka

Bližšie informácie:

www.tommy.webnode.sk

docVerejná vyhláška

Textová časť

pdfUPN Kanianka_Koncept_11-2015_Textová časť

pdfUPN Kanianka_Koncept_11- 2015_Záväzná časť

Grafická časť

Variant 1

jpg02_Komplexny návrh kataster_Variant 1

jpg03_Komlexný návrh-obce_Variant1

jpg04_Doprava_Variant-1

jpg05_Technická vybavenosť_Variant-1

jpg06_PPF_Variant-1

jpg07_Regulácia a VPS_Variant1

Variant 3

jpg01_Śiršie vzťahy

jpg02_Komplexny návrh kataster_Variant3

jpg03_Komplexny návrh-obec_Variant-3

jpg04_Doprava_Variant-3

jpg05_Technická vybavenosť_Variant-3

jpg06_PPF_Variant-3

jpg07_Regulácia a VPS_Variant-3

Správa o hodnotení vplyvu na životné prostredie

pdfSpráva_o_hodnotení

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

pdfZS_UPN Kanianka