Hlavné menu

Zverejnenie zámeru prevodu obecného majetku
Obec Kanianka v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje zámer prevodu vlastníctva obecného majetku formou odpredaja podľa osobitného zreteľa z dôvodu prikúpenia bezprostredne susediaceho pozemku s pozemkom vo vlastníctve budúcich kupujúcich medzi obcou Kanianka a vlastníkmi bytov v bytových domoch súpisné číslo 596, 597, 593, 591, 589, 590, 585 – predzáhradky, v cene 5,- €/m2.
Zverejnenie zámeru zriadenia vecného bremena
Obec Kanianka zverejňuje zámer zriadenia vecného bremena na pozemky vo vlastníctve obce, spočívajúceho v uložení rozvodov tepla pre spoločnosť TERMMING, a.s. Bratislava v rámci rekonštrukcie prenajatého tepelno-technického zariadenia na parcelách 1674/2 a 1674/5 za jednorázovú odplatu v cene 7 €/m2.
Zverejnenie prevodu obecného majetku
Obec Kanianka v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje prevod vlastníctva obecného majetku formou odpredaja podľa osobitného zreteľa z dôvodu prikúpenia bezprostredne susediaceho pozemku s pozemkom vo vlastníctve budúcich kupujúcich medzi obcou Kanianka a Ing. Arch. Vladimírom Falatom s manželkou MUDr. Máriou Falatovou, bytom ČSĽA 570/10, Kanianka. Jedná sa o časť z obecnej parcely reg. „C“ č.1674/6 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Kanianka o približnej výmere 80 m2.
Zverejnenie prenájmu obecného majetku
Obec Kanianka v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje prenájom priestorov rodinného domu s priľahlým pozemkom na ulici Bojnická v Kanianke Jánovi Láderovi bytom Lúčna 24/1, 971 01 Prievidza, za účelom chovu exotického vtáctva na dobu určitú 2 roky v cene prenájmu 17€/ mesačne.

Zverejnené 9.5.2017

Vážení občania.

V súvislosti s nadmerným výskytov psích exkrementov vykonáva obecná polícia v Kanianke kontrolu evidenčných známok psov a úhradu dane za psa. Bolo zistené, že množstvo osôb, ktoré dlhodobo chovajú psy na území obce Kanianka nepriznali daň za psa a zvieratá chovajú na čierno.
Obecná polícia v Kanianke vyzýva občanov, aby v prípade zistenia skutočnosti, že pes nie je prihlásený, oznámili túto skutočnosť na e-mail obce ocu.kanianka@stonline.sk, alebo obecnej polície ocp.kanianka@centrum.sk, resp. na tel. čísla 0905 650283, 5400615, alebo na mieste prvého kontaktu na obecnom úrade Kanianka.
Nahlasovatelia majú zaručenú anonymitu.
Miesta držiteľov psov je možné overiť v priloženej tabuľke.
ZOZNAM PSOV

1 2 3 9