KANIANKA

Oficiálne stránky obce Kanianka

Hlavné menu

Obec Kanianka dáva na vedomie občanom stanovisko Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti o.z. Prievidza, vo veci požiadavky na určenie kritérií pri pripájaní občanov na novo vybudovanú kanalizačnú sieť.

Stavebník oznámi obci zriadeniedrobnej stavby – kanalizačnej prípojky.

- stavebník ktomu vyhotoví jednoduchý situačný nákres so zakreslením umiestnenia nehnuteľnosti, pôvodného odvádzania splaškových vôd (do žumpy, septiku, domovej ČOV) a nového napojenia do revíznej kanalizačnej šachty(vzorový nákres v prílohe č. 1.)

Stavebník napojí vnútornú časť kanalizácie do existujúcej revíznej kanalizačnej šachty na pozemku, pričom kanalizačné
potrubie vedené v zemi pred šachtou ponechá obnažené, aby bola možná kontrola pred obsypaním.

Upozornenie pre stavebníkov:

- do splaškovej kanalizácie nesmú byť zaústené zrážkové vody,

- splaškové vody musia byť odvádzané do verejnej kanalizácie priamo, t. j. nesmie byť pripojenie realizované ako prepad zo žumpy, septiku alebo domovej ČOV.

- v prípade nejasností je možné kontaktovať pracovníka kanalizácie:

p. Ján Šnirc, tel. 048/4327 395, 0918 891 299.

Stavebník požiada na zákazníckom centre StVPS, a.s. v Prievidzi ovykonanie kontroly splnenia technických podmienok na pripojenie na verejnú kanalizáciu, uzavrie zmluvu o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, uzavrie dohodu ocene a uhradí príslušnú zálohovú platbu.

Pracovník prevádzky kanalizácie si dohodne so žiadateľom termín stretnutia priamo na mieste realizovanej kanalizačnej prípojky, kde sa vyplní formulár FO 214 a vykoná sa revízia pripojenia, ako i spôsobu odvádzania zrážkových vôd.
- na stretnutie si stavebník prinesie nákres (bod 1)

Pracovník prevádzky kanalizácie zároveň za prítomnosti stavebníka odčíta stav vodomeru, od ktorého sa bude účtovať aj stočné.


pdfSchéma napojenia


Vrchnaky2-LetakA4-sk-new

Zberné miesta vrchnáčikov:

- Materská škola Kanianka

- Základná škola Kanianka

- Dom kultúry Kanianka

Bližšie informácie:

www.tommy.webnode.sk

docVerejná vyhláška

Textová časť

pdfUPN Kanianka_Koncept_11-2015_Textová časť

pdfUPN Kanianka_Koncept_11- 2015_Záväzná časť

Grafická časť

Variant 1

jpg02_Komplexny návrh kataster_Variant 1

jpg03_Komlexný návrh-obce_Variant1

jpg04_Doprava_Variant-1

jpg05_Technická vybavenosť_Variant-1

jpg06_PPF_Variant-1

jpg07_Regulácia a VPS_Variant1

Variant 3

jpg01_Śiršie vzťahy

jpg02_Komplexny návrh kataster_Variant3

jpg03_Komplexny návrh-obec_Variant-3

jpg04_Doprava_Variant-3

jpg05_Technická vybavenosť_Variant-3

jpg06_PPF_Variant-3

jpg07_Regulácia a VPS_Variant-3

Správa o hodnotení vplyvu na životné prostredie

pdfSpráva_o_hodnotení

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

pdfZS_UPN Kanianka