Hlavné menu

Dôsledkom pretrvávajúcich nedostatkov pri doručovaní zásielok poštou a v záujme zabezpečenia bezproblémového doručovania vedúca pošty vyzýva občanov, aby zabezpečili ľahkú a bezpečnú dostupnosť domových listových schránok poštovým doručovateľkám, aby neboli ohrozené psami, aby označili listovú schránku menom a priezviskom osôb bývajúcich v danom dome alebo v byte. Prosíme, aby majitelia a nájomníci domov a bytov označili menovkami aj zvončeky a prekontrolovali ich funkčnosť. Uvedené povinnosti vyplývajú z Poštových podmienok, kde sa okrem iného uvádza, že pošta nedoručuje do neoznačených listových domových schránok a v prípade nedodržania ustanovení Poštových podmienok je pošta oprávnená pozastaviť doručovanie do odstránenia nedostatkov. Nedostatky prosíme odstrániť. Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie.

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY  NA   ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

Riaditeľka Materskej školy Kanianka, po dohode so zriaďovateľom Obce Kanianka a v súlade s platnou legislatívou určuje   zápis detí do Materskej školy Kanianka  pre školský rok 2019/2020 nasledovne:

Termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ:

od 04.03. 2019 – do 29. 03. 2019 v čase od 10,00 hod. – 15,30 hod

Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ:

Materská škola Kanianka , ul. Pionierov 82/6

 

ŽIADOSŤ DO MŠ KANIANKA 2019 – tlačivo

Deň otvorených dverí – pozvánka

1 2 3 11