KANIANKA

Oficiálne stránky obce Kanianka

Hlavné menu

Obec Kanianka zverejňuje zámer spoločnosti VESPO SK s.r.o. na ploche označenej v Koncepte ÚP Kanianka pod kódom 78.


Cieľom uvedeného projektu je v prvej etape vybudovať obchodno - skladovacie priestory pre spoločnosť s viac ako 10 ročnou históriou na trhu . Spoločnosť sa zaoberá dodávaním tovarov pre kvetinárstva a záhradné centrá formou veľkoobchodu . V druhej etape uvažujeme rozšíriť priestory o záhradné centrum, kde by sme ponúkali komplexné služby pre okolitú oblasť.

Význam projektu pre spoločnosť je v riešení zamestnanosti cca 15 zamestnancov, do budúcnosti sa plánuje počet zamestnancov zvýšiť pre potreby realizácie záhradného centra . V neposlednom rade tiež zabezpečenie komplexných služieb v oblasti záhradníctva a dekorácii pre domácnosti v oblasti, kde sa bude spoločnosť nachádzať. Chceme vybudovať spoločnosť, ktorá bude ešte bližšie ku svojim zákazníkom aj preto , lebo v súčasnosti firma pracuje len formou veľkoobchodu, no zámer je vybudovať aj maloobchodnú predajňu pre širokú verejnosť hlavne z blízkeho okolia .

pdfVizualizácia

Verejná vyhláška

pdfVerejná vyhláška_internet

Správa o hodnotení

pdfSprava o hodnoteni vplyvu Kanianka 2014

Koncept ÚPN

pdfUPN Kanianka_Koncept_Textová časť

pdfUPN Kanianka_Koncept_Záväzná časť

Grafická časť Konceptu ÚPN

pdf01_Širšie vzťahy

pdf02_Komplexny návrh_Kataster

pdf03_Komplexny návrh_Obec_Variant1

pdf03_Komplexny návrh_Obec_Variant2

pdf04_Doprava_Variant1

pdf04_Doprava_Variant2

pdf05_Technická vybavenosť_Variant1

pdf05_Technická vybavenosť_Variant2

pdf06_Odňatie Poľnohospodárskej pôdy_Variant1

pdf06_Odňatie Poľnohospodárskej pôdy_Variant2

pdf07_Schéma záväzných častí a VPS_Variant1

pdf07_Scéma záväzných častí a VPS_Variant2
Obec Kanianka zverejňuje Zápisnicu z miestnej obhliadky stavebného stavu cesty III/05063

pdfZápisnica z obhliadky cesty

Obec Kanianka požiadala o možnosť vybudovania prechodu pre chodcov v lokalite pri pohostinstve Nemčík.

Prikladáme stanovisko dopravného inšpektorátu

pdfNesúhlas s dopr. značením