KANIANKA

Oficiálne stránky obce Kanianka

Hlavné menu

Dňa 28.6.2016 (utorok) sa začne s asfalovaním ulíc po realizácii výstavby kanalizácie. Začne sa s asfaltovaním ulice Športová od 7,00 hod.

Žiadame obyvateľov obce, aby neparkovali na týchto uliciach, nakoľko nebudú prejazdné (nepovolí sa vjazd do týchto ulíc), resp. boli nápomocní pri realizácii prác.


Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom novonastupujúcich detí, že sa bude konať rodičovské združenie

dňa 28.6.2016 o 15,30 hod. v materskej škole .

Program :


1. Oboznámenie s postupom a výsledkami zápisu detí na školský rok 2016/2017.

2. Prevzatie rozhodnutia o prijatí
3. Diskusia – Rôzne


Oznamujeme občanom, že v súvislosti so zmenou organizácie parkovania v Kanianke schválenej dopravným inšpektorátom dňa 19.5.2016, sa dňa 21.6. a 22. 6. 2016 (utorok a streda) od 8,00 hod. bude vykonávať značenie jednotlivých parkovísk číselnými kódmi.

Žiadame vlastníkov vozidiel, aby preparkovali vozidlá, alebo aby nestáli na deliacich čiarach, ktoré ohraničujú jednotlivé stojiská. Značenie každej ulice bude trvať cca 2 – 3 hodiny.

Zmena termínu značenia môže byť z dôvodu nepriaznivého počasia.

Predpokladaný harmonogram prác:

21.6.2016 – Nová 595, 597, 598, Bojnická 593, 594

22.6.2016 – Bojnická 590, 591, Školská 589, pri ZŠ

Obecný úrad v Kanianke, dáva občanom na vedomie, že na základe oznámenia StVPS (Veolia) zo dňa 12.5.2016 sa môžu začať pripájať na novovybudovanú kanalizačnú sieť.

1.Tlačivo žiadosti na drobnú stavbu – kanalizačná prípojka stavebník odovzdá na obecnom úrade v Kanianke (vybavuje Ing. Martin Badák 0903 531 716).

2.Stavebník zároveň odovzdá tlačivo Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod (tlačivo na StVPS) na závod Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. do Prievidze ul. V. Clementisa 52.

Obe tlačivá sú zverejnené na webovej stránke obce v prílohe (stavebník si ich môže stiahnuť a vyplniť), alebo si ich môže vyzdvihnúť na obecnom úrade v Kanianke. Podmienky na pripojenie sú zverejnené na webovej stránke obce.
Verejné zhromaždenia s občanmi k problematike pripájania sa a k problematike opráv komunikácií sa uskutočnia dňa 16.5.2016 v čase : 16,30 h - ul. Športová so stretnutím v strede ulice

16,50 h - ul. Krátka, Sládkovičova a Bojnická so stretnutím pri kaplnke

17,25 h - ul. Stará cesta a Lesná so stretnutím pri starom kultúrnom dome

Účasť prisľúbili pracovníci Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. a Stavby Nitra (komunikácie).docxohlásenie kanal prípojky

pdfPostup pri pripájaní

pdfžiadosť o pripojenie na kanalizáciu

Obecný úrad oznamuje obyvateľom ulíc : Krátka, Sládkovičova, Športová a Bojnická, že v mesiacoch máj a jún bude prebiehať rekonštrukcia uvedených ulíc. Rekonštrukcia bude spočívať v osadení obrubníkov a pokládke nového asfaltového koberca. V 20. týždni obecný úrad plánuje stretnutie s občanmi jednotlivých ulíc, za účasti pracovníkov Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti (Veolia) a zhotoviteľa kanalizácie. Predmetom stretnutia majú byť informácie ohľadom rekonštrukcie ulíc a napojenie sa občanov na kanalizáciu.

Žiadame občanov, aby nebránili pri rekonštrukcii ulíc, neblokovali ulice vozidlami a aby strpeli výkon stavebných prác.