Hlavné menu

Vážení rodičia, pre potreby testovania žiakov, rodičov, pracovníkov školských zariadení a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti bolo pri našej ZŠ zriadené školské MOM.

Tento týždeň bude testovanie prebiehať v   sobotu 27.02.2021 v čase od 8:00 hod.  do 18:00 hod. vo vestibule školy, vstup cez hlavný vchod.  

           Podľa platného COVID AUTOMATU sa náš okres nachádza v bordových farbách, škola aj škôlka sú povinné vyžadovať od zamestnancov a zákonných zástupcov detí a žiakov čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti každých 7 dní.

           Všetci rodičia detí navštevujúcich ZŠ a MŠ Kanianka,  žiaci a zamestnanci škôl majú možnosť otestovať sa  v priestoroch ZŠ. Týka sa to aj osôb žijúcich v spoločnej domácnosti so žiakmi našich škôl.

Testovanie bude prebiehať v pravidelných intervaloch podľa platného COVID AUTOMATU. Pre iné ako uvedené osoby, sa testovanie v MOM ZŠ Kanianka nevykoná !

Obec Kanianka z dôvodu možnosti zabezpečiť plošné testovanie hľadá osoby so zdravotníckym zameraním, ktoré by túto činnosť vykonávali a majú  príslušné vzdelanie. Jedná sa predovšetkým o  výter nosohltana.  V zmysle pokynov z Nemocnice s poliklinikou Prievidza, pracovisko Bojnice je odmena 15 € v hrubom/ hod.  Nejedná sa o činnosť administratívnych pracovníkov. Jedná sa o činnosť zdravotníkov, z dôvodu ich nedostatku. Činnosť by mala byť vykonávaná počas dní pracovného voľna v pravidelných intervaloch.

Záujemcovia posielajte email s kontaktami na obec@kanianka.sk .

Uveďte meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu , telefónne číslo, email, dosiahnuté vzdelanie, skúsenosti s výterom z nosohltana.

Zmluva bude uzatvorená medzi zdravotníkom a Nemocnicou v Bojniciach.

Obecný úrad v Kanianke oznamuje občanom, že termín na podanie daňového priznania na daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje sa predlžuje do 15.3.2021. O predĺžení  termínu  rozhodla vláda.

Daňovníkom je tak umožnené podať daňové priznanie v predĺženej lehote  a vyhnúť sa tak sankciám zo strany samosprávy.

Podať daňové priznanie je možné aj osobne u referenta miestnych daní a to vždy  v stredu v čase od 08.00h  do  16.00h. V ostatných dňoch je potrebné na podanie daňového priznania využiť poštovú schránku umiestnenú pri vstupe na Obecný úrad.

Oznamujeme občanom, že  z dôvodu predĺženia núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády SR  bude obecný úrad v Kanianke  pre verejnosť   od  8. 2. 2021  19.3.2021   ZATVORENÝ.

Stránkový deň na matričnom úrade a v pokladni bude zabezpečený každú stredu od 8,00 do 16,00 hodiny

V prípade vybavovania úmrtia blízkej osoby volajte na matričný úrad – tel. číslo 046/5186035, 046/5400615 p. Belanová. Žiadosti, alebo inú poštu, ktorú  potrebujete vybaviť, predložte v písomnej forme  poštou, resp. vhodením  do schránky pri obecnom úrade, alebo mailom na adresu:  obec@kanianka.sk

Prípadné iné informácie na tel. č.:
046/5186030 – sekretariát
046/5186031 – miestne dane a poplatky
046/5186032 – stavebný úrad

1 2 3 27