Hlavné menu

RIADITEĽSTVO MŠ OZNAMUJE RODIČOM, ŽE PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN BUDE PRERUŠENÁ OD 23.12.2017- 07.01.2018.

ZAČIATOK PREVÁDZKY MŠ OD 08. 01. 2017.

 

                                                                Prejednané a schválené radou školy a zriaďovateľom.

 

Na základe podnetu StVS a.s. Banská Bystrica vyzývame všetkých vlastníkov nehnuteľností, ktorí sa doteraz nepripojili na novovybudovanú kanalizáciu  v starej časti obce Kanianka, aby tak bezodkladne vykonali. V prípade, že tak nevykonajú, znášajú všetky sankcie v zmysle zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ako aj škody vzniknuté z dôvodu prípadného vrátenia eurofondov.

List od StVPS Banská Bystrica

Kalendár obce Kanianka si môžu záujemcovia zakúpiť v kancelárii Domu kultúry Kanianka.

1 2 3 12