KANIANKA

Oficiálne stránky obce Kanianka

Hlavné menu

Pozvánka na túru

Predáme vyradené úžitkové vozidlo Multicar s nadstavbou rebrík. Nutné vidieť.

Obecný úrad v spolupráci s kultúrnou a športovou komisiou za účasti záujmových organizácií, športových klubov a občianskych združení pôsobiacich v obci Kanianka, ako aj širokej verejnosti, organizuje dňa 25.4.2015 (sobota) od 9,00 hodiny celoobecné dobrovoľné podujatie zamerané na opravu, skrášlenie, vyčistenie a celkové skultúrnenie nášho okolia. Cieľom tejto akcie je v záujme dobrej veci skultúrniť prostredie v ktorom žijeme a pôsobíme.Zavŕšením podujatia bude spoločné posedenie pri občerstvení, ktoré zabezpečí obecný úrad.

Obec Kanianka zverejňuje 1 voľné parkovacie miesto na ulici Bojnická cesta pre bytovým domom 590.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v pokladni OcÚ Kanianka.

Obec Kanianka v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o pracovnom mieste na Obecnom úrade Kanianka a vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto.

Názov funkcie:

Samostatný odborný referent pre verejné obstarávanie, stavebnú činnosť a administráciu projektov z cudzích zdrojov (EÚ, SR, dotačné fondy a podobne).

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - stavebná, právnická, ekonomická, alebo iná fakulta súvisiaca s predmetom náplne práce.

- výhodou je odborná spôsobilosť pre výkon štátnej správy v stavebníctve

- minimálne 1 rok praxe v oblasti verejného obstarávania, stavebného konania a administrovania eurofondov

- občianska bezúhonnosť

- práca s počítačom (Word, Excel, internet)

- znalosť právnych predpisov v oblasti územnej samosprávy, stavebného zákona, správneho

konania, životného prostredie, stavebného poriadku,

- prehľad v legislatíve verejného obstarávania, čerpanie fondov z EÚ a iných dotačných schémach

- komunikačné schopnosti, profesionálne vystupovanie

Náplň práce:

- zabezpečovanie činností obce v procese územného plánovania

- vedenie časti agendy v zmysle stavebného zákona

- administrácia a kontrola projektov z fondov EÚ

- zabezpečenie činností spojených s procesom verejného obstarávania

Termín nástupu:

dohodou

Zoznam požadovaných dokladov

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

- overená fotokópia dokladu o vzdelaní

- overená fotokópia dokladov o odbornej spôsobilosti

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

- podpísaný štruktúrovaný životopis s uvedením doterajšej praxe v požadovanej náplni práce

- súhlas uchádzača na spracovanie a použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Ponuka

- plný pracovný úväzok

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 10.4.2015 do 14:00 hod. na adresu: Obec Kanianka-obecný úrad SNP 583/1, Kanianka.