Hlavné menu

V súvislosti s procesom schvaľovania plánu zóny v IV. stavbe IBV v Kanianke obec oznamuje, že tento proces predchádza následnému zhotoveniu realizačnej projektovej dokumentácie a novému usporiadaniu pozemkov v dotknutom území. V súčasnosti plán zóny ešte nie je schválený. Po ukončení uvedených úkonov, rozhodne obecné zastupiteľstvo o forme prevodu dotknutých pozemkov, pričom proces prevodu sa v roku 2020 neuskutoční. Z uvedených dôvodov oznamujeme záujemcom, aby si nepodávali žiadosti o kúpu pozemkov, nakoľko  proces prevodu majetku obce bude zverejnený na webovej stránke obce a uskutoční sa transparentným spôsobom v zmysle zákona o majetku obcí a to verejnou obchodnou súťažou alebo dražbou. Informácia bude zverejnená v dostatočnom časovom predstihu. 

Obec Kanianka ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 Zák. č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) oznamuje podľa § 23 stavebného zákona začatie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny „IBV Pánsky háj – IV. stavba“.

prerok navrh – oznam VV

1 Širšie vzťahy

2 Výkres komplexného urbanistického návrhu

3a Výkres verejnej dopravy

3b Vodné hospodárstvo

3c Energetika a telekomunikácie

4 Hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie územia

5 Vymedzenie regulovaných priestorov, určenie zastavovacích podmienok, určenie pozekov na VPS

6 DOLOŽKA CIVILNEJ OCHRANY

textova cast

1 2 3 23