KANIANKA

Oficiálne stránky obce Kanianka

Hlavné menu

kanianske dni 2016

Obecný úrad v Kanianke, dáva občanom na vedomie, že na základe oznámenia StVPS (Veolia) zo dňa 12.5.2016 sa môžu začať pripájať na novovybudovanú kanalizačnú sieť.

1.Tlačivo žiadosti na drobnú stavbu – kanalizačná prípojka stavebník odovzdá na obecnom úrade v Kanianke (vybavuje Ing. Martin Badák 0903 531 716).

2.Stavebník zároveň odovzdá tlačivo Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod (tlačivo na StVPS) na závod Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. do Prievidze ul. V. Clementisa 52.

Obe tlačivá sú zverejnené na webovej stránke obce v prílohe (stavebník si ich môže stiahnuť a vyplniť), alebo si ich môže vyzdvihnúť na obecnom úrade v Kanianke. Podmienky na pripojenie sú zverejnené na webovej stránke obce.
Verejné zhromaždenia s občanmi k problematike pripájania sa a k problematike opráv komunikácií sa uskutočnia dňa 16.5.2016 v čase : 16,30 h - ul. Športová so stretnutím v strede ulice

16,50 h - ul. Krátka, Sládkovičova a Bojnická so stretnutím pri kaplnke

17,25 h - ul. Stará cesta a Lesná so stretnutím pri starom kultúrnom dome

Účasť prisľúbili pracovníci Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. a Stavby Nitra (komunikácie).docxohlásenie kanal prípojky

pdfPostup pri pripájaní

pdfžiadosť o pripojenie na kanalizáciu

Obecný úrad oznamuje obyvateľom ulíc : Krátka, Sládkovičova, Športová a Bojnická, že v mesiacoch máj a jún bude prebiehať rekonštrukcia uvedených ulíc. Rekonštrukcia bude spočívať v osadení obrubníkov a pokládke nového asfaltového koberca. V 20. týždni obecný úrad plánuje stretnutie s občanmi jednotlivých ulíc, za účasti pracovníkov Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti (Veolia) a zhotoviteľa kanalizácie. Predmetom stretnutia majú byť informácie ohľadom rekonštrukcie ulíc a napojenie sa občanov na kanalizáciu.

Žiadame občanov, aby nebránili pri rekonštrukcii ulíc, neblokovali ulice vozidlami a aby strpeli výkon stavebných prác.

Obec Kanianka dáva na vedomie občanom stanovisko Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti o.z. Prievidza, vo veci požiadavky na určenie kritérií pri pripájaní občanov na novo vybudovanú kanalizačnú sieť.

Stavebník oznámi obci zriadeniedrobnej stavby – kanalizačnej prípojky.

docxohlásenie kanal. prípojky.

- stavebník ktomu vyhotoví jednoduchý situačný nákres so zakreslením umiestnenia nehnuteľnosti, pôvodného odvádzania splaškových vôd (do žumpy, septiku, domovej ČOV) a nového napojenia do revíznej kanalizačnej šachty(vzorový nákres v prílohe č. 1.)

Stavebník napojí vnútornú časť kanalizácie do existujúcej revíznej kanalizačnej šachty na pozemku, pričom kanalizačné
potrubie vedené v zemi pred šachtou ponechá obnažené, aby bola možná kontrola pred obsypaním.

Upozornenie pre stavebníkov:

- do splaškovej kanalizácie nesmú byť zaústené zrážkové vody,

- splaškové vody musia byť odvádzané do verejnej kanalizácie priamo, t. j. nesmie byť pripojenie realizované ako prepad zo žumpy, septiku alebo domovej ČOV.

- v prípade nejasností je možné kontaktovať pracovníka kanalizácie:

p. Ján Šnirc, tel. 048/4327 395, 0918 891 299.

Stavebník požiada na zákazníckom centre StVPS, a.s. v Prievidzi ovykonanie kontroly splnenia technických podmienok na pripojenie na verejnú kanalizáciu, uzavrie zmluvu o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, uzavrie dohodu ocene a uhradí príslušnú zálohovú platbu.

Pracovník prevádzky kanalizácie si dohodne so žiadateľom termín stretnutia priamo na mieste realizovanej kanalizačnej prípojky, kde sa vyplní formulár FO 214 a vykoná sa revízia pripojenia, ako i spôsobu odvádzania zrážkových vôd.
- na stretnutie si stavebník prinesie nákres (bod 1)

Pracovník prevádzky kanalizácie zároveň za prítomnosti stavebníka odčíta stav vodomeru, od ktorého sa bude účtovať aj stočné.


pdfSchéma napojenia