Hlavné menu

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR žiadame občanov obce Kanianka, aby nosili rúška v exteriéri, to znamená vonku, ako aj v interiéri vo  verejne prístupných budovách. Protipandemické povinnosti má povinnosť kontrolovať štátna aj obecná polícia.

Dňa 20.10.2020 bude pokračovať opilovanie konárov nad vozidlami, ktoré parkujú na ulici Školská v úseku od križovatky po priehradu. Žiadame vodičov, aby v čase od 7,00 hod do 14,30 hod svoje vozidlá preparkovali .

OZNAM – povinnosť registrácie chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza (ďalej len „RVPS Prievidza“) oznamuje občanom, ktorí nemajú zaregistrovaný chov ošípaných pre vlastnú spotrebu, týka sa to aj chovu len s jednou ošípanou, že sú povinní zaregistrovať tento chov v Zmysle § 37 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení.

Registráciu je nutné realizovať v termíne najneskôr do 23.10.2020.

Oznam – povinnosť registrácie chovu ošípaných

tlačivo_registrácie chovu 1 ošípanej na domácu spotrebu

minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti – nekomerčné chovy

Africký mor ošípaných (AMO)  u domácich ošípaných a diviakov

tlačivo – registrácia chovu

tlačivo_predaj ošípanej na domácu spotrebu

 

 

Riaditeľka MŠ Kanianka oznamuje, že  na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bojniciach,  bude materská škola od 14.10.2020 do 24.10.2020 uzavretá z dôvodu povinnej karantény. Prevádzka materskej školy začne od 26.10.2020.

Doba sčítania domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania, je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Obec vykoná sčítanie domov a bytov vyplnením sčítacieho formulára na sčítanie domov a bytov. Povinnou osobou pre sčítanie domov a bytov prostredníctvom sčítacieho formulára je obec a osoba vykonávajúca správu bytového domu. Ak je to potrebné , obec požiada osobu vykonávajúcu správu bytového domu o poskytnutie údajov o domoch a bytoch, ktoré táto osoba spravuje. Osoba podľa § 7 ods.2 písm. b) je povinná poskytnúť údaje o domoch a bytoch špecifikované v žiadosti obce do 60 dní od doručenia žiadosti.
Osoba vykonávajúca správu bytového domu , ktorá poruší povinnosť poskytnúť údaje o domoch a bytoch, ktoré spravuje, sa dopustí správneho deliktu. Obec jej uloží pokutu od 250 Eur do 1 500 Eur.

V prípade otázok  k danej problematike Vám bližšie informácie poskytneme na Obecnom úrade v Kanianke počas pracovných dní OcÚ tel. kontakt 046/5400615, e-mail: scitanie@kanianka.sk

 

Zákon č_223-2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov

Metodický-pokyn-ŠÚ-SR-ktorým-sa-ustanovuje-postup-osôb-vykonávajúcich-správu-bytových-domov-pri-zbere-údajov-o-domoch-a-bytoch-pre-účely-SODB-v-roku-2021

Opatrenie-Štatistického-úradu-SR-č_44_2020-Z

Tabuľka pre správcov bytových domov

1 2 3 24