Hlavné menu

Oznamujeme občanom, že  Stredoslovenská distribučná, a.s. bude vykonávať prostredníctvom firmy ESTA PLUS, s.r.o. Diviacka Nová Ves stavebné práce spojené s rekonštrukciou vysokonapäťového kábla na ulici Bojnická cesta a Nová. Práce budú prebiehať počas pracovných dní  v dňoch 6.4.2021 – 15.5.2021 od 7,00 do 18,00 hodiny.

Jedná sa o výmenu vysokonapäťového kábla od kotolne PK-29 pozdĺž ulice Bojnická 593, Nová 595, 597, 598 do trafostanice pri PK-30. Stavebné povolenia a ostatné záležitosti sú v kompetencii SSE – distribúcia a.s. Uvedený vysokonapäťový kábel slúži ako prívod elektriny pre hornú časť sídliska, pričom sa jedná o plánovanú rekonštrukciu. Vzhľadom k uvedenému žiadame občanov o trpezlivosť. Kontakt na zodpovednú osobu: Ing. Miroslav Chovanec – 0907 787 753.

Pokiaľ máte umiestnené kvety alebo iné rastliny v zelených pásoch pred vchodom, ktoré by mohli byť poškodené pri výkopoch, prosíme Vás o ich odstránenie.

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PRIEVIDZI

O Z N A M

Ochrana lesov pred požiarmi

Príčina vzniku požiarov súvisí najmä s neopatrnosťou a nedbalosťou občanov pri vypaľovaní trávnatých porastov, kríkov a zakladaní ohňov v prírode. Zákon o ochrane pred požiarmi však jasne hovorí, že občania, ale aj právnické osoby, či organizácie nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

S cieľom predísť vzniku požiarov v lesoch upozorňujeme na:

  • dodržovanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
  • zákaz fajčiť a používať otvorený oheň v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
  • zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť,
  • poskytnutie osobnej a vecnej pomoci v prípade vzniku požiaru.

V  prípade zistenia porušenia zákona „O ochrane pred požiarmi“ upozorňujeme, že orgány štátneho požiarneho dozoru môžu udeliť fyzickej osobe v blokovom konaní pokutu do výšky 100 € a v priestupkovom konaní až do výšky 331 €.

Plagát A3 – Lesy 2021
Plagát A4 – OPATRENIA NA OCHRANU LESOV PRED POŽIARMI
Plagát A4 Čo robiť aby nevznikol požiar
Plagát_2

Od 1. apríla 2021 dochádza k zmenám v cestovných poriadkoch prímestskej autobusovej dopravy, ktoré ovplyvnia odchody, príchody a trasy autobusov v obciach Lazany, Poruba a Kanianka.

linka 307434
Číslo spoja Spoj premávajúci do 31.3.2021 Spoj premávajúci od 1.4.2021 Pozn.
6 Kanianka (5:05) – Prievidza (5:24) Lazany (5:00) – Kanianka (5:05) – Prievidza (5:24)
26 Kanianka (10:20) – Prievidza (10:39) Lazany (10:25) – Kanianka (10:30) – Prievidza (10:49)
30 Kanianka (12:00) – Prievidza (12:19) Lazany (11:55) – Kanianka (12:00) – Prievidza (12:19)
52 Kanianka (18:55) – Prievidza (19:12) Lazany (18:50) – Kanianka (18:55) – Prievidza (19:12) zmena platí iba v pracovné dni
21 Prievidza (9:55)- Kanianka (10:13) Prievidza (10:00) – Kanianka (10:18) – Lazany (10:22)
25 Prievidza (11:30)- Kanianka (11:46) Prievidza (11:30) – Kanianka (11:46) – Lazany (11:50)
35 Prievidza (14:30)- Kanianka (14:48) Prievidza (14:40) – Kanianka (14:58) – Lazany (15:02)
53 Prievidza (18:20)- Kanianka (18:37) Prievidza (18:20) – Kanianka (18:37) – Lazany (18:41)
*Pri spojoch označených žltou farbou bude na zastávke Lazany, Jednota zabezpečený prestup z/do obce Poruba

Smer Poruba – Lazany
307404/8            Poruba (4:50) – Lazany (4:58)………………………………… predtým Poruba (4:55) – Lazany (5:03)

Smer Lazany – Poruba

307404/23         Lazany (10:41) – Poruba (10:49)………………………………predtým Lazany (10:51) – Poruba (10:59)

307404/61          Lazany (11:53) – Poruba (12:00)       BEZ ZMENY

307404/65          Lazany (15:08) – Poruba (15:15)       Zmena iba v platnosti… Premával iba cez školské prázdniny, teraz je bez obmedzenia

307404/53          Lazany (18:44) – Poruba (18:51)………………………………predtým Lazany (18:42) – Poruba (18:49)

Obecný úrad Kanianka oznamuje občanom, že  od  12.4. – 16.4.2021  bude v obci realizovaný zber  veľkoobjemového  komunálneho odpadu prostredníctvom VOK.  Kontajnery budú rozmiestnené na obvyklých stojiskách. Upozorňujeme občanov, aby do kontajnerov nehádzali stavebný odpad, elektroodpad , drevo, železný odpad, starý nábytok, pneumatiky, biologicky rozložiteľný odpad. Železo a drevo umiestnite vedľa kontajnera. Zberné miesta budú monitorované kamerovým systémom a obecnou políciou, v prípade priestupku bude priestupcovi uložená pokuta na mieste.

Do veľkoobjemových kontajnerov patrí zmesový komunálny odpad:
Zmesový komunálny odpad je odpad, ktorý nie je ďalej triedený.
Kategória odpadu: 20 03 01 

Patrí sem: 

obaly z farieb riediteľných vodou, maltou, obaly znečistené potravinami, znečistený textil, keramika, porcelán (taniere, hrnčeky a pod.), zrkadlá, autosklo, drôtené a lepené sklo, sklobetón, dymové sklo, kopírovací papier, faxový papier, celofán a voskovaný papier, vata, obaly zo sladkostí, zo sušienok (tyčinky, chipsy a pod.), kovové a plastové súčasti (napr. strunky z kalendárov), použité plienky a hygienické potreby, podlahové krytiny, guma, molitan, celofán, hadice z vysávačov, pokazené a poškodené kabelky, obuv, vodoinštalačný materiál, plastové pásky na viazanie, plastové rámy z okien, vonkajšie žalúzie a pod.

Nepatrí sem: 

nebezpečné odpady, stavebný odpad, elektroodpad, bioodpad a pod.

1 2 3 29