KANIANKA

Oficiálne stránky obce Kanianka

Hlavné menu

Obecný úrad Kanianka oznamuje, že na základe vyjadrenia statika a v súlade s uznesením OZ č. 80/2015 zo dňa 24.6.2015 bude od 1.9.2015 kultúrny dom v hornej časti obce Kanianka uzavretý. V súvislosti s jeho technickým stavom sa pripravuje výmena strechy a rekonštrukcia.

Obec Kanianka v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o pracovnom mieste na Obecnom úrade Kanianka a vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto.

Názov funkcie:

Samostatný odborný referent pre verejné obstarávanie, stavebnú činnosť a administráciu projektov z cudzích zdrojov (EÚ, SR, dotačné fondy a podobne).

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - stavebná, právnická, ekonomická, alebo iná fakulta súvisiaca s predmetom náplne práce.

- výhodou je odborná spôsobilosť pre výkon štátnej správy v stavebníctve

- minimálne 1 rok praxe v oblasti verejného obstarávania, stavebného konania a administrovania eurofondov

- občianska bezúhonnosť

- práca s počítačom (Word, Excel, internet)

- znalosť právnych predpisov v oblasti územnej samosprávy, stavebného zákona, správneho

konania, životného prostredie, stavebného poriadku,

- prehľad v legislatíve verejného obstarávania, čerpanie fondov z EÚ a iných dotačných schémach

- komunikačné schopnosti, profesionálne vystupovanie

Náplň práce:

- zabezpečovanie činností obce v procese územného plánovania

- vedenie časti agendy v zmysle stavebného zákona

- administrácia a kontrola projektov z fondov EÚ

- zabezpečenie činností spojených s procesom verejného obstarávania

Termín nástupu:

dohodou

Zoznam požadovaných dokladov

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

- overená fotokópia dokladu o vzdelaní

- overená fotokópia dokladov o odbornej spôsobilosti

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

- podpísaný štruktúrovaný životopis s uvedením doterajšej praxe v požadovanej náplni práce

- súhlas uchádzača na spracovanie a použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Ponuka

- plný pracovný úväzok

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte na adresu: Obec Kanianka-obecný úrad SNP 583/1, Kanianka.

Obecný úrad Kanianka oznamuje zmenu úradných hodín od 2. 3.2015 nasledovne:

Pondelok: 7,30 h - 16,00 h

Utorok: 7,30 h - 16,00 h

Streda: 7,30 h - 16,30 h

Štvrtok : 7,30 h - 16,00 h

Piatok: 7,30 h - 13,00 h


Obedná prestávka: 11,30 h - 12,00 h