Hlavné menu

Obec Kanianka Vás na základe požiadavky Okresného úradu Prievidza, pozemkový a lesný odbor  upozorňuje na dodržiavanie ustanovení § 1, § 2 a § 3 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v platnom znení a ustanovenie § 8 ods. 1 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.

Touto cestou upozorňujeme vlastníkov, nájomcov a užívateľov poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciou opatrení proti rozširovaniu burín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín.

Ochrana poľnohospodárskej pôdy

Na základe upozornenia občanov, sa má v okolí vleku v Kanianke pohybovať medvedica s mladými. Upozorňujeme občanov na opatrnosť pri pohybe v lese, najmä v časti Ondrejovo koryto – okolie panelovej cesty v strede vleku pri ul. Pod vinicou. Obec písomne požiada o riešenie situácie MŽP SR.

Obec Kanianka oznamuje, že z dôvodu stavebných opráv námestia a parkoviska medzi Obecným úradom Kanianka a potravinami COOP Jednota bude parkovisko uzavreté od  17.5.2022.

1 2 3 45